עמוד:185

54 בסרטוט שלפניכם הזווית › DAC גדולה 20 !–ב מהזווית , › EAD וקטנה 20 !–ב מהזווית › EAC = › BAC . › BAC מצאו את הגדלים של כל הזוויות בסרטוט . 55 מספר אחד קטן פי 4 ממספר שני וגדול 2–ב ממספר שלישי . סכום שלושת המספרים גדול 6–ב מהמספר השני . מהם שלושת המספרים ? 56 מירי חסכה כסף במשך 3 חודשים . הסכום שחסכה בחודש השני גדול פי 4 מזה שחסכה בחודש הראשון . בחודש השלישי היא חסכה ₪ 30 פחות מאשר בחודש השני . הסכום הכולל שמירי חסכה בשלושת החודשים גדול פי 2 מזה שחסכה בחודש השני . כמה כסף חסכה מירי בסך הכול ? 57 אחת הצלעות של מלבן ארוכה מ"ס 18–ב מצלע אחרת . האריכו את הצלע הקצרה של המלבן פי , 3 ואת הצלע הארוכה קיצרו מ"ס 5–ב . התקבל מלבן שהיקפו גדול מ"ס 12–ב מהיקף המלבן המקורי . מצאו את אורכי הצלעות של המלבן המקורי . 58 במקבילית ABCD אורך הגובה לצלע AB הוא מ"ס 10 , ואורך הגובה לצלע BC הוא מ"ס 6 . מה אורכי הצלעות במקבילית זו , אם ידוע שהצלע BC ארוכה מ"ס 5–ב מהצלע ? AB 59 נתונים משושה ומקבילית בעלי צלע משותפת ( ראו סרטוט מוקטן . ( צלעות המשושה שוות זו לזו באורכן . הצלע HG של המקבילית ארוכה מ"ס 4–ב מהצלע . HE היקף המשושה גדול מ"ס 6–ב מהיקף המקבילית . מצאו את אורכי הצלעות של המקבילית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר