עמוד:68

1 10 נתונה הפונקציה . f ( x ) = 1 + x לכל אחת מהנקודות כתבו אם היא נמצאת על גרף הפונקציה . הסבירו . 2 דוגמה ( 8 , 5 ) 1 הנקודה נמצאת על גרף הפונקציה כי f ( 8 ) = 1 + ב 8 = 1 + 4 = 5 : 2 דוגמה ( 7 , 4 ) 2 הנקודה אינה נמצאת על גרף הפונקציה כי : f ( 7 ) = 1 + ב 7 = 1 + 3 . 5 = 4 . 5 › 4 2 | ( 6 , 9 ) ב | ( 9 , 6 ) ג | ( 0 , 0 . 5 ) ד | ( -5 , -1 . 5 ) ה | ( 2 , 2 ) א 11 נתונה הפונקציה . g ( x ) = 4 - x א . חשבו : g ( 2 ) , g ( 0 ) , g ( -5 ) , g ( 4 ) , g ( 0 . 5 ) ב . בנו טבלת ערכים של הפונקציה . ג . האם הפונקציה הנתונה עולה , יורדת או קבועה ? הסבירו את תשובתכם . ד . אילו מהנקודות שלפניכם נמצאות על גרף הפונקציה ? 1 ( 6 , 2 ) 2 ( 7 , -3 ) 3 ( -3 , 7 ) 4 ( 6 , -2 ) ה . נקודה ששיעור y–ה שלה הוא 5 נמצאת על גרף הפונקציה . מהו שיעור x–ה של נקודה זו ? 12 לפניכם חלק מגרף הפונקציה . h ( x ) = x א . בנו טבלת ערכים של הפונקציה . ב . האם הנקודות ( 5 , 25 )–ו ( -3 , 8 ) שייכות לפונקציה ? ג . מהם תחומי העלייה והירידה של הפונקציה ? ד . נקודה ששיעור x–ה שלה הוא -9 נמצאת על גרף הפונקציה . מהו שיעור y–ה של נקודה זו ? ה . האם נמצאת על גרף הפונקציה נקודה ששיעור y–ה שלה הוא ? -9 הסבירו . ו . נקודה ששיעור y–ה שלה הוא 36 נמצאת על גרף הפונקציה . מהו שיעור x–ה של נקודה זו ? 13 לכל טבלה התאימו אחד מהייצוגים האלגבריים הנתונים . דוגמה בטבלה 1 כל מספר בעמודה y הוא מספר נגדי למספר המתאים בעמודה . x לכן הייצוג האלגברי המתאים לטבלה הוא . m ( x ) = -x

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר