עמוד:49

מחשבים ולא רק * ... . 1 התבוננו בדיאגרמה הבאה : א . מה מייצג הציר האופקי ? ב . מה מייצג הציר האנכי ? ג . מהו ממוצע התלמידים בכיתה בעיר ג' בשנת תשנ"ג ? 26 . 4 4 30 3 28 . 6 2 25 . 5 1 ד . באיזו שנה היה ממוצע מספר התלמידים בכיתה בעיר א' זהה לזה של עיר ? 'ב 1 תשנ 2 א" תשנ 3 ז" תשנ 4 ג" לא ניתן לדעת . ה . מה תוכלו לומר על מספר התלמידים הממוצע בכיתה בעיר ג' לעומת ערים א' וב ? ' ו . אם בעיר ג' ימשיך הגרף במגמה של 3 השנים האחרונות , איזה מבין המספרים הבאים הוא ההערכה הסבירה ביותר לממוצע מספר התלמידים בשנת תש"ס ? 22 . 9 4 27 . 9 3 25 . 2 2 24 1 ז . באיזו שנה ממוצע מספר התלמידים בכיתה בעיר ב' היה נמוך מממוצע מספר התלמידים בכיתה בעיר ? 'א . 2 לפניכם תרשים המציג את מחירם הממוצע של שלושה סוגי ירקות : B , A ו ג"ק 1 ) C מכל סוג ) מדי חודש . א . איזה סוג ירק התייקר במהלך השנה יותר מכל האחרים ובאיזו תקופה ? ב . איזה מבין שלושת סוגי הירקות מחירו היה יציב במשך התקופה הארוכה ביותר ? ג . האם יש ירק שלאורך כל השנה מחירו היה גבוה ממחירו של ירק אחר ? ד . באיזה חודש קנייה של ג"ק 1 מכל אחד מסוגי הירקות הייתה היקרה ביותר במשך השנה ? מהי עלותה ? * משימות 2–ו 1 מתבססות על : פיתוח חשיבה כמותית — פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק ב , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 — ג" עמ' © . 101–ו 100 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר