עמוד:10

19 בכל סעיף בחרו שיעורים המתאימים לנקודה המסומנת במערכת הצירים . 20 א . במערכת הצירים שלפניכם סרטטו מלבן , ABCD ששניים מקדקודיו מסומנים באותיות . B–ו A ב . כתבו את שיעורי הקדקודים D–ו C במלבן שסרטטתם . ג . חשבו את היקף המלבן . ד . חשבו את שטח המלבן . ה . סרטטו מלבן אחר ששניים מקדקדיו הם , B–ו A וחזרו על הסעיפים ב , ג . ד–ו 21 במערכות הצירים שלפניכם מסורטטות צורות גאומטריות שונות . א . לכל צורה כתבו את שיעורי הקדקודים . ב . בדקו אם יש צלעות שוות זו לזו באורכן והסבירו כיצד החלטתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר