עמוד:8

11 במערכת הצירים שלפניכם נתונות הנקודות : C ( -2 , -5 ) A ( 3 , 4 ) DA–ו CB מקבילים לציר . y AG–ו CD מקבילים לציר . x א . כתבו את שיעורי הנקודות . D–ו G , B ) היעזרו בשיעורי הנקודות ( . C–ו A ב . סמנו במערכת הצירים הנתונה גם את הנקודות האלה : M ( 0 , -5 ) T ( -2 , 4 ) K ( 3 , 0 ) 12 במערכת הצירים שלפניכם DC–ו AB מקבילים לציר . x BC–ו AD , ET מקבילים לציר . y השלימו את שיעוריהן של כל הנקודות המסומנות . 13 לפניכם מלבן ADBC שצלעותיו מקבילות לצירים . שיעוריהם של שניים מקדקודי המלבן הם . ( -5 , 3 )–ו ( 5 , -3 ) א . מהו הקדקוד ששיעוריו הם , ( 5 , -3 ) ומהו הקדקוד ששיעוריו הם ?( -5 , 3 ) ב . מצאו את שיעורי הקדקודים האחרים של המלבן . 14 המרובע ABCD הוא מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים . נתונות הנקודות : C ( -2 , 2 ) A ( -8 , 6 ) א . כתבו את שיעורי הנקודות . D–ו B ב . מצאו את שטחו של המלבן ואת היקפו . דיון 15 א . בכל מערכת צירים כתבו את שיעורי הנקודה המסומנת . ב . במה מערכות הצירים שונות זו מזו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר