עמוד:232

ג . צורות חופפות ( עמ' ( 159-149 ( 14 CD = מ"ס 4 , BD = מ"ס 3 , BC = מ"ס 5 ( 11 א . DB > DA , DB > AB 1 ב . AB + DA > DB 1 ( 15 א . מ"ס 28 ב . מ"ס 10–ב ( 21 AM = מ"ס 10 , AP = מ"ס 8 ( 20 מ"ס 4 . 5 ( 18 מ"ס 4 a ( 23 ב . 3–ב 1 מ' 3–ב 2 מ' ( 25 ב . למשל : LFSPTN ( יש עוד ) ג . הזוג : מ"ס 4 ( 27 PSMT , ELRP 1 ( 28 א . כל אחת ( 29 מ"ס d נכונות : ; ג-א לא נכונות : ; TG = מ"ס 20 ( 33 ז-ד היקף המלבן : מ"ס 56 2 6 ( 34 מ' 10 , BD = מ' 8 , AB = מ' ( 35 BE = ב . 8 a ג . מ"ס 16 ד . היקף ושטח של מלבן ( עמ' ( 178-160 ( 2 א . מ"ס 16 ב . מ"ס 9 ג . ( 3 מ"ס 10 . 5 א . מ"ס 7 ב . ( 4 מ"ס 1 א . ( 5 מ"ס 36 א . מ"ס ( 8 - x ) ( 7 א . 14 מ' ב . מ"ס 8 m ג . ( 16 b + 8 ) מ' ( 10 א . מ"ס 30 ב . 4 מ' ג . 35 מ' ד . מ"ס 440 ה . 8 מ' ו . 2 , 010 מ' ( 11 א . 60 מ' ב . 2 מ' ג . מ"מ 45 ד . 11 ( 12 מ"ס 70 פעמים ( 14 מ"ס 6 ( 13 א . 14 מ' a b ( 15 א . 2 ( + ) מ' ב . התשובות של יוסי , דני ושמואל נכונות ( 18 מ"ס 4 , מ"ס 2 ( 16 א . 16 a מ' 1000 100 ב . ( 6 a + 4 ) מ' m ( 23 סמ ( 24 ר" א . ר"מ 35 ב . ר"מ 29 ג . ( 26 ר"מ 37 א . אורך הצלע : ; 'מ 4 ההיקף : 22 מ' ב . 81 סמ"ר ג . 20 מ' ( 29 א . הבריכה : ר"מ 27 ; המדשאה : ר"מ 38 ב . הבריכה : ; 'מ 24 המדשאה : 36 מ' ( 30 שטח : ר"מ 18 ; היקף : 18 מ' ( 31 ממדים : מ"ס 8 , מ"ס 12 ; שטח : 96 סמר" 4 4 1 34 א ממדים מ' מ' שטח מ"ר ב ממדים 1 מ' 0 25 מ' שטח ר"מ 0 25 . : ; . , : . : ; , : . ( 15 5 3 1 1 1 4 2 2 ג . ממדים : ; 'מ , 'מ שטח : ( 36 ר"מ א . ר"מ a ב . ( 2 a + 1 ) מ' ג . ר"מ ( a - ) 2 2 2 9 3 3 ( 37 א . שטח : ; ר"מ 108 היקף : 66 מ' ב . שטח : ר"מ 5 . 75 ; היקף : 14 מ' ג . שטח : חסרים נתונים ; היקף : 14 מ' ( 41 א . לא נכונה ב . נכונה ג . לא נכונה ד . נכונה ה . ייתכן ( 42 א . שטח : ר"מ 49 ; היקף : 'מ 32 ( 44 א . ר"מ 2 , 400 ב . 20 מ' 60 , מ' ( 47 א . פי n ב . פי n ג . פי n ( 48 ב . : ECDF שטח 3 a - סמ"ר , היקף מ"ס ( 6 + 2 a ) - ; : ACDB שטח a ( 3 + a ) - סמ"ר , היקף מ"ס ( 4 a + 6 ) - ג . : ECDF 1 שטח 300 - סמ"ר , היקף מ"ס 206 - ; : ACDB שטח 10 , 300 - סמ"ר , היקף מ"ס 406 - : ECDF 2 שטח 1 . 5 - סמ"ר , היקף מ"ס 7 - ; : ACDB שטח 1 . 75 - סמ"ר , היקף מ"ס 8 - a ד . שטח : 130 סמ"ר , היקף : ( 51 מ"ס 46 צלע : ( 55 מ"ס א . 490 ממ"ר ב . 4 . 9 סמ ( 57 ר" א . 20 מ' ב . 200 מ' 4 ג . 1 מ' ( 60 א . 4 דונם ב . 120 דונם ג . 0 . 09 דונם ( 61 א . למשל : 10 ab ממ"ר ב . התשובות של יוסי , דני ושמואל נכונות ( 63 א . היקף : ; 'מ 74 שטח : ר"מ 300 ב . 0 . 3 דונם ( 67 א . 1 כתום , סגול 2 המצולע הירוק , מ"ס 6–ב ב . 1 כתום וסגול מ"ס 80 , ירוק 2 מ"ס 86 אי–אפשר 3 כתום מ"ס 20 , ירוק מ"ס 26 , סגול אי–אפשר ( 68 א . ר"מ ( 3 x + 6 ) ב . ממדים : ; 'מ 3 , 'מ 3 שטח : ר"מ 9 ( 69 ב . אורך מ"ס ( m + 2 ) : AD ; היקף : מ"ס ( 4 m + 4 ) ; שטח : m ( 2 + m ) סמ"ר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר