עמוד:231

ו . y + y ז . a + a + a ח . 4 x - 6 x ט . ( 33 3 a + a + a א . 4 x ג . a ד . 8 x + 1 ה . y + 6 y 1 ז . 2 b + 5 b + 1 ח . 3 x + 3 x + 4 x ט . ( 35 6 y + x א . 4 ב . 1 ג . 7 ד . 10 ה . 5 ו . 8 ז . 0 ח . 2 ט . 20 י . 0 . 1 יא . 0 . 3 יב . 0 . 01 יג . 0 . 5 יד . 0 . 9 טו . ( 36 2 . 5 א . ( 37 44 , 90 א . 10 ב . 1 , 000 ג . 10 ד . 100 ה . ( 38 10 א . 70 ב . 900 ג . 80 ד . 1 , 200 ה . ( 39 110 א . 9 ב . 100 ג . 16 ד . 1 ה . 0 ( 41 א . x ב . ( 42 x א . a ב . ( 43 a () א . m ב . ( 44 m () א . 21 2 0 1 ב . 8 2 7 1 1 1 ג . 4 2 3 1 ד . 16 2 1 ה . 243 2 32 1 ו . 3 2 1 ז . 4 2 2 1 ח . 8 2 64 1 18 4 13 1 1 10 3 1 ( 45 א . ב . ג . ד . 1 ה . 1 . ד 4 , 000 . ג 81 . ב 12 . א ( 47 1 . 1 . ח 3 . 5 . ז 1 . 5 . ו 1 ה . 16 5 3 9 4 7 4 7 . ו ז . ( 49 > . ג > . ב < . א ( 48 1 . ח 1 א . k ב . x ג . 15 x ד . 49 a ה . 9 y 5 ( 50 א : 5 x - x ב : , ג 5 x ו : , ד 3 x + 5 x ה : . א ( 51 3 x + x למשל . ב 7 למשל 70 . ב 3 . א ( 52 0 . 5 2 1 , 000 . ה 0 . 02 . ד 0 . 1 . ג ו . מ"ס 20 ( 53 , 8 , 000 סמ ( 54 ק" א . 64 2 25 1 ב . 0 2 0 1 ג . 9 1 3 4 2 ד . 58 2 1 1 ה . 45 2 1 . 25 1 ו . 3 2 4 1 מלבן א . ישרים מאונכים וישרים מקבילים ( עמ' ( 134-118 ( 8 א . CED סגול , CDE אדום , FEB סגול , ABC חום , FDC תכלת , HBE ירוק ( 10 ב , ד r › s , b › c ( 11 ( 13 e › f , d › c ( 12 א . נכונה ב . לא ניתן לקבוע ג . נכונה ( 18 א . נכונה ב . לא נכונה ג . לא ניתן לדעת ד . לא ניתן לדעת ( 21 א . AB || DC ב . DR || FS ג . ( 27 VE || TR , ET || VR כן ( 29 א . לא ניתן לדעת ב . נכונה ג . לא ניתן לדעת ד . לא נכונה ( 38 א . y = מ"ס 4 , x = מ"ס 3 ב . y = מ"ס 4 , x = מ"ס 8 ג . x = y = מ"ס 4 ( 39 א . נכונה ב . נכונה ג . לא ניתן לדעת ד . לא נכונה ה . נכונה ו . נכונה , LM › CH , LM › KJ ( 44 ( 49 HA › AJ , CB › AJ א . לא ניתן לדעת ב . נכונה ג . נכונה ד . נכונה ב . מלבן וריבוע ( עמ' ( 148-135 ( 4 ACDB 4 GFCE 3 CGEF 2 BCDA 1 ( 2 א . מלבן ב . מלבן ג . לא ניתן לקבוע ( 8 א . לא ניתן לקבוע ב . מלבן ג . לא מלבן ד . לא ניתן לקבוע ה . לא מלבן ( 12 ב . , PFMJ , PFLK , EGLK , EGMJ ( 16 CDKJ , CDLM , ABML , ABJK א . AT = מ"ס 12 , BP = מ"ס 8 2 ב . 8 2 מ' 6 , KM = מ' JM = ( 17 א . לא ייתכן ב . ייתכן ג . לא ייתכן ד . ייתכן רק אם : ( 20 a = b ב . מ"ס 30 1 ( 21 א . 4 מ' 5 , x = מ' y = ב . 6 מ' 12 , x = מ' 3 , 2 x = מ' ( 22 y = א . 18 מ' ב . 18 מ' ג . 50 מ' ( 33 ב . 140 1 מ' 66 2 מ' ( 36 א . הקצר ביותר- ד ; הארוך ביותר - א , ב ( 38 א . 1 לא ניתן לקבוע 2 מלבן 3 מלבן 4 לא מלבן מ"ס 2 : JKMA ( 41 , מ"ס 3 ; מ"ס 2 : AMLD , מ"ס 5 ; מ"ס 3 : MBCL , מ"ס 5 ( 42 א . לא נכון ב . נכון ג . נכון ד . לא נכון ה . נכון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר