עמוד:230

1 1 ח . 3 y + 8 ט . 3 + x י . 0 . 4 + 0 . 9 x יא . 2 . 5 y + 0 . 5 יב . ( 35 x + ד . ישי , משה וחגי כתבו ביטויים שווים 2 4 2 n + 1–ל ה . ( 36 3 , 2 א . 2 + 5 n ד . ישראל , איציק ונעמי כתבו ביטויים שווים 5 n + 2–ל ה . 202 ו . 3 , 2 , 1 ( 38 א . 0 2 15 1 ב . 11 2 7 1 ג . 34 2 14 1 ד . 26 2 15 1 ה . 5 2 5 1 ו . 11 2 53 1 ז . 12 2 12 1 ח . 5 2 15 1 ט . ( 39 0 2 50 1 א . 5 x - 6 ב . 3 y + 7 ג . 2 a + 10 ד . 9 - 36 b ה . 13 ו . 7 a ז . 18 ח . 9 a ט . x + 8 י . 3 x + 21 יא . 3 + 14 x יב . ( 40 5 א . 4 n + 2 ג . כל הביטויים שווים ה . 850 משושים ( 42 א . - ב . = ג . = ד . = ה . = ו . ( 44 = א . = ב . = ג . = ד . - ה . - ו . = 1 ( 46 א . = ב . - ג . = ד . ( 47 - א . 133 ב . 15 ג . 7 ד . 33 ה . 66 ו . 1 , 309 ז . 3 ח . 11 . 5 ט . 2 1 ( 48 א . 5 , 4 , 3 , 2 ב . 4 , 3 , 2 ג . 5 , 2 , 1 ד . ( 49 5 , 2 א . למשל : ( 18 + 6 x ) 4 ב . למשל : ( 50 א . x + 2 ב . 2 x - 3 ג . 5 x ד . 5 x + 3 ה . 6 + 3 x ו . 12 ז . 6 x + 4 ח . 15 + 27 x x 2 1 1 1 ( 51 א . 6 x + 2 ב . 2 a + 10 c ג . 3 + x ד . 2 x - 40 ה . 21 - 3 a ו . 2 + x ז . 1 a - 40 ח . 100 y + 2 3 4 2 2 5 m 1 x 1 5 1 ט . 2 x י . 2 t - 4 יא . 7 c + 1 יב . ( 52 2 x א . a ב . 5 ג . + 5 ד . x + 7 ה . + ו . a 6 3 2 2 2 6 2 4 1 1 5 3 1 2 1 1 1 ז . 1 x + ח . 1 x + ט . b י . 5 + a יא . x יב . 2 x + 1 יג . + b יד . 2 + a 5 3 3 24 4 6 3 3 2 2 1 13 טו . ( 55 + x א . 51 2 36 1 ב . 13 2 23 1 ג . 115 2 121 1 ד . 28 2 4 1 4 24 1 1 ה . 6 2 7 1 ו . 51 2 11 1 ז . 3 2 0 1 ח . ( 57 14 2 8 1 א . 280 ב . 28 ג . 21 ד . 12 , 981 4 2 ה ( 58 5 . ט 106 . ח 15 . ז 780 . ו 1 , 174 . א . 15 ( 10 + x ) . ג 10 x + 100 . ב 10 ( 8 + x ) , 80 + 10 x 3 1 32 1 x + 2 . ה 128 x - 32 . ד 8 x - 2 . ג 8 x - 12 . ב 6 x - 15 . א ( 59 ו . x + 2 . א ( 60 ב . + x 4 4 3 x + 8 2 ג . ( 61 3 x - 2 . ו 2 x + 50 . ה 15 x - 30 . ד 12 x א . 4 2 70 1 ב . 5 2 1 1 ג . 15 2 22 1 1 ד . 64 2 36 1 ה . 7 2 4 1 ו . 4 2 3 1 2 ד . חזקות ושורשים ( עמ' ( 117-100 ( 5 5 = 125 ( 3 א . 2 = 2 , 4 = 2 , 8 = 2 , 16 = 2 , 32 = 2 ג . 3 = 3 , 9 = 3 , 27 = 3 , 81 = 3 ( 6 א . 3 ב . 2 ג . 3 ד . 2 ה . 3 ו . 12 ז . 3 ח . 3 ט . 7 י . כל מספר ( 9 א . 400 ב . 900 ג . 14 , 400 ד . 2 , 500 ה . 810 , 000 ו . 640 , 000 ז . 1 , 210 , 000 ח . ( 10 16 , 000 , 000 א . 40 ב . 90 ג . 80 ד . 1 , 100 ( 12 א . 100 , 000 , 000 ב . 1 , 100 ג . ( 13 500 , 000 א . 10 ב . 10 ג . ( 15 10 ריבועי - ג , ד ; לא ריבועי - א , ב 9 1 ( 16 או 4 2 3 או 8 3 2 או 4 או 4 2 אפשר להשלים באינסוף דרכים 5 אפשר להשלים באינסוף דרכים ( 18 ב . ( 21 < 4 > 3 > 2 < 1 א . 3 ב . ( 22 3 א . 10 גדול פי 100 , 000 ב . 10 גדול פי 10 , 000 ג . 10 גדול פי ( 25 1 , 000 , 000 א . < ב . > ג . > ד . > ה . > ו . ( 28 < א . 12 ב . 11 ג . 17 ד . 27 3 1 1 ה . 6 ו . 32 ז . 4 ח . 5 ט . 1 י . 2 . 2 יא . 0 יב . ( 29 5 א . 1 2 129 1 ב . 2 12 1 ג . 13 1 4 4 3 2 1 3 2 ד . 1 1 10 1 ה . 1 2 44 1 ו . ( 30 3 2 73 1 א . x ב . a ג . 6 x ד . 4 x ה . 4 p 9 729 2 3 2 3 2 3 2 2 x 2 1 8 1 3 3 4 ו . 5 a ז . 18 k ח . x ט . x י . ( 32 א . x - x ב . y + y ג . 2 a - 3 a ד . 2 x - x ה . b + 2 b 9 3 8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר