עמוד:229

4 ( 57 א . < ב . = ג . = ד . ( 58 < א . 1 . 5 ב . 5 ג . 100 ד . 4 ה . 1 ו . 15 3 1 ( 61 א . > ב . > ג . = ד . ( 62 = א . 20 ב . 30 ג . 30 ד . ה . 2 ו . ( 63 א . > ב . > ג . = ד . = ה . = 5 4 1 ו . = ז . = ח . < ט . = י . ( 65 < א . 10 ב . ג . 800 ד . 800 ה . 800 ו . 3 ז . 50 ח . ו , ג ( 66 111 11 2 1 ( 69 א . 145 ב . 149 , 600 ג . 17 ד . 13 ה . 0 ו . ( 70 א . 6 a ב . 4 x ג . 20 a ד . y 3 4 ( 71 שווים : א , ב , ג , ד , ו לא שווים ( 73 ה : א . 8 x ג . b ד . 5 - 4 b ה . 9 a + 8 ו . 12 a ז . 8 b + 19 ח . 6 a + 11 ט . ( 74 27 א . 9 y ב . a ג . 10 - 8 b ד . 5 x + 11 ה . 6 y + 2 ו . 18 b - 8 ז . 5 a ח . 4 ט . 2 x + 10 ( 76 א . - ב . = ג . - ד . - ה . = ו . = ג . חוק הפילוג ( עמ' ( 99-75 ( 3 א . 3 , 2 , 1 ב . למשל : ( 4 6 ( 5 x + 2 ) , 12 + 30 x א . 15 + 4 15 3 15 2 15 1 ב . 1 סך כל השולחנות בחדרי הכיתות 2 סך כל השולחנות בחדר 3 סך כל השולחנות בחדרי הכיתות ג . = 1 ד . 10 ( 7 + 3 ) , 10 7 + 10 3 1 ה . ( 5 10 ( x + 3 ) , 10 x + 10 3 1 א . 294 ב . 288 ג . 1 , 218 ד . 36 ה . 24 2 ו . 21 ז . 40 . 8 ח . 6 ט . ( 7 7 א . 405 ב . 138 ג . 216 ד . 624 ה . 2 , 880 ו . 1 , 920 ז . 3 , 737 ח . 660 ( 8 א . 30 ב . 43 ג . 40 ד . 38 ה . 46 ו . 17 ז . 264 ח . 60 . 6 ט . ( 9 54 . 4 א . 7 x + 14 ב . 2 y + 12 ג . 203 b ד . 5 x ה . 20 x ו . 18 x ז . 12 b + 6 ח . 2 a + 11 ט . x + 20 י . 2 . 5 x + 5 יא . 4 x + 64 יב . 6 x ( 10 שווים : א , ב , ג , ה , ו לא שווים : ד , ז , ח ( 13 א . 3 , 1 ב . למשל ( 14 40 x - 15 א . 1 הרווח למחברת אחת 2 הסכום בו מכר את כל המחברות 3 הסכום בו קנה את כל המחברות ב . ( 15 4 , 1 א . 1 הסכום בו קנתה את כל כלי הכתיבה 2 הרווח לכלי כתיבה אחד 3 הסכום בו מכרה את כל העפרונות 4 הסכום בו מכרה את כל כלי 1 הכתיבה ב . 228 ( 16 4 , 3 , 2 ב . 120 ג . 788 ד . 24 ה . 15 ו . 38 ז . 27 . 2 ח . 352 . 8 ט . 14 2 1 3 6 ( 18 א . 490 ב . 207 ג . 1 , 596 ד . 1 , 386 ה . 47 ו . 99 ז . 24 ח . 873 ט . ( 19 249 א . 2 x + 6 2 4 7 ב . 150 - 30 y ג . 4 a + 8 ד . 8 + 16 x ה . 120 + 40 t ו . 8 y - 16 ז . 12 x + 48 ח . 6 - 12 x ט . 12 x + 4 י . ( 21 5 x + 10 א . 11 + 2 x ב . 5 a + 2 ג . 10 + 0 . 5 x ד . 42 - 82 x ה . 5 + 12 x ו . 26 x + 4 ז . 1 ח . 3 x 1 ט . 42 x י . 28 x - 18 יא . x + 4 יב . a יג . 3 x + 9 a יד . 2 + a טו . 4 x + 4 y טז . 2 a 3 ( 23 א . 189 ב . 735 ג . 45 ד . 32 ה . 1 , 296 ו . 12 , 207 ז . 593 ח . 25 ט . 1 , 229 . 2 י . 13 יא . 0 יב . 76 ( 25 א . 540 ב . 490 ג . 270 ד . 370 ה . 470 ו . 23 , 800 ז . 470 ח . 1 , 600 ט . 44 י . 145 יא . 77 יב . 145 3 2 ( 27 א . 2 , 673 ב . 679 ג . 9 ד . 31 ה . 10 ו . 468 ז . 21 ח . 1 ט . 860 י . 27 יא . 12 יב . 35 4 7 3 ( 29 א . 22 x ב . 11 x ג . 13 x ד . 3 x ה . 8 a ו . 0 ז . 59 x ח . 0 . 2 x ט . ( 30 x א . 10 x ב . x ג . x 4 ד . 0 . 1 x ה . 12 x ו . ( 32 1 . 8 x א . 8 x + 5 ב . 6 a + 2 ג . 8 + 6 t ד . 9 y + 12 ה . 24 t - 8 ו . 5 ז . 0 21 3 1 1 ח . 40 + 9 x ט . ( 33 6 a א . 1 + x ב . 2 x + ג . 3 + 5 a ד . x ה . 0 ו . a - 5 ז . 0 ח . 0 . 8 y ט . x 20 4 2 4 44 2 י . 0 יא . 4 + x יב . ( 34 x א . 8 a + 4 ב . 9 x 6 ג . 2 y + 8 ד . 7 a + 2 ה . 40 + 3 a ו . 9 x ז . 7 + 7 x 35 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר