עמוד:226

( 27 א . n 3 ; 3 , 6 , 9 , 12 ב . 2 n ; 2 , 4 , 6 , 8 ג . ( 28 2 n-1 ; 1 , 3 , 5 , 7 ב . 20 + n 40 ג . מ"ס 1220 ( 31 ב . אחריו : , m + 1 לפניו : m - 1 ג . k + 2 ( 29 ג . n + 2 + 4 n ד . . ב ( 30 27 ד . 202 ה . ( 32 18 ב . n 10 ג . 1 , 000 ד . כן , במקום 51–ה בסדרה . ( 33 ב . מספר המשולשים : , 1 + m מספר הגפרורים : 3 + 2 m ג . מספר המשולשים : , 43 מספר הגפרורים : 87 ד . מקומה בסדרה , 20 ויש לה 21 משולשים . 3 , 11 , 19 , 27 , 35 ( 34 ג . ביטויים וערכים ( עמ' ( 39-25 ( 2 א . ₪ 1 , 000 ב . ₪ 300 ג . ( 3 ₪ 232 א . מספר קטן 2–ב מהנתון ב . מספר גדול פי 5 מהנתון 1 1 ג . מספר גדול ב– מהנתון ( 4 א . 4 2 12 1 ב . 6 2 23 1 ג . 6 2 9 1 ד . 15 2 17 1 3 2 ה . 8 2 5 1 ו . ( 5 0 2 6 1 א . 50 2 20 1 ב . 6 2 10 1 ג . 0 2 3 1 ד . 11 2 14 1 2 1 ה . 1 2 10 1 ו . 10 2 4 1 3 4 ב . x 32 + x 4 ג . 7 כרטיסים ( 9 א . 40 + x 0 . 3 ב . 4 , 000 + x 30 40 + ( a - 20 ) 0 . 3 2 9 9 ( 10 א . 25 + 32 ב . ( 11 x + 32 א . 32 שנה ג . 32 שנה 32 , שנה 32 , שנה ד . y + 32 ה . x - 32 5 5 ב . y + 9 3 y + 4 2 y + 5 1 ג . x - 1 3 x + 4 2 x - 5 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר