עמוד:218

ABCD 72 הוא ריבוע . הנקודות F–ו H , G , E הן נקודות האמצע של צלעות הריבוע ( כמו בסרטוט . ( נתון : FG › AD , EH › FG א . מצאו בסרטוט ארבעה ריבועים וארבעה מלבנים שאינם ריבועים . ב . אילו מהמלבנים בסרטוט הם חופפים ? נמקו . ד . היקף ושטח של מלבן 73 א . שטחו של מלבן הוא ר"מ 56 ואורך אחת מצלעותיו . 'מ 7 חשבו את אורך הצלע הסמוכה של המלבן וכן את היקפו . ב . היקף ריבוע הוא מ"ס 112 . מהו שטחו ? ג . שטח ריבוע הוא ר"מ 144 . מהו היקפו ? 74 א . סרטטו מלבן שממדיו מ"ס 3 מ"ס 5–ו וחשבו את היקפו ואת שטחו . ב . האם קיים מלבן השווה בהיקפו למלבן שסרטטתם בסעיף א אך ממדיו שונים ? אם כן , ציינו את ממדיו ואת שטחו ; אם לא , הסבירו מדוע לא . ג . האם קיים מלבן השווה בשטחו למלבן שסרטטתם בסעיף א אך ממדיו שונים ? אם כן , ציינו את ממדיו ואת היקפו ; אם לא , הסבירו מדוע לא . 75 היקף מלבן ABCD כלשהו הוא מ"ס 36 . השלימו את הטבלה . 76 אורך צלע אחת של מלבן גדול 3–ב מ' מאורכה של צלע אחרת . א . סמנו במשתנה x את האורך ( במטרים ) של אחת מצלעות המלבן , וכתבו ביטוי אלגברי המייצג את אורך הצלע האחרת של המלבן . ב . כתבו ביטויים אלגבריים המייצגים את שטח המלבן ואת היקפו . ג . מצאו את אורכי צלעותיו של המלבן ואת שטחו , אם נתון שהיקף המלבן הוא . 'מ 30

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר