עמוד:216

64 המרחק בין הנקודה N לישר k הוא ) מ"ס 4 ראו סרטוט מוקטן . ( א . סרטטו על הישר k נקודה D שמרחקה N–מ הוא מ"ס 6 . כמה נקודות כאלה אפשר לסרטט ? ב . 1 סרטטו ישר e שמרחקו מהנקודה D ( שסרטטתם ) הוא מ"ס 4 . כמה ישרים כאלה אפשר לסרטט ? 2 האם בין כל הישרים הנמצאים במרחק מ"ס 4 D–מ יש ישר העובר דרך הנקודה ? N האם יש ביניהם ישר שאינו עובר דרך ? N הסבירו . ב . מלבן וריבוע 65 לגבי כל אחד מהמרובעים הצבועים קבעו על פי הנתונים אם הוא מלבן או לא מלבן או שלא ניתן לדעת . נמקו . 66 בכל סעיף מוצגים נתונים לגבי מרובע . ABCD ציינו אם המרובע הוא מלבן או שאינו מלבן או שלא ניתן לקבוע . נמקו . ( היעזרו בתרשים מתאים ( . א . AB || CD , BC || AD , AB › CB ב . D–ו B , BC || AD הן זוויות ישרות . ג . AB || CD , BC || AD ד . B , AB || CD היא זווית ישרה וזווית D אינה זווית ישרה . 67 בכל סעיף : סרטטו מלבן המתאים לתיאור . אם יש מלבן מתאים נוסף , שונה מהראשון - סרטטו מלבן נוסף . האם ייתכן מלבן מתאים לנתונים שהוא ריבוע ? נמקו . א . אורכה של אחת הצלעות מ"ס 5 , וצלע אחרת ארוכה ממנה . מ"ס 3–ב ב . אחת מצלעות המלבן ארוכה מצלע אחרת מ"ס 3–ב . ג . כל צלעות המלבן שוות באורכן . ד . שתיים מצלעות המלבן שוות באורכן . ה . היקף המלבן . מ"ס 16

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר