עמוד:171

דיון 39 בכל סעיף קבעו אם הטענה נכונה או לא נכונה . הסבירו את קביעותיכם . אפשר להיעזר במשימה הקודמת . א . אם שני מלבנים הם שווי–היקף , אז הם גם שווי–שטח . ב . אם שני מלבנים הם שווי–שטח , אז הם גם שווי–היקף . ג . אם שני מלבנים הם חופפים , אז הם שווי–היקף . ד . אם שני מלבנים הם שווי–שטח , אז הם חופפים . ה . ריבועים שהיקפיהם שווים - גם שטחיהם שווים . ו . ריבועים חופפים שווים זה לזה גם בהיקפם וגם בשטחם . ז . ריבועים בעלי אותו שטח הם ריבועים חופפים . 40 נתונים שני ריבועים חופפים הצבועים בצבעים שונים . בכל סעיף נתון זוג צורות שהתקבלו משני הריבועים על ידי גזירות והדבקות של ריבועים קטנים חופפים . בכל סעיף קבעו : האם שתי הצורות הן שוות–שטח ? האם הן שוות–היקף ? האם הן חופפות ? 41 נתון מלבן ששטחו גדול ר"מ 80–מ ואחת מצלעותיו קצרה 4–מ מטרים . בכל סעיף נתונה טענה . קבעו אם הטענה נכונה , או שייתכן שהיא נכונה , או שהיא בוודאות לא נכונה . נמקו . א . הצלע האחרת של המלבן קצרה . 'מ 20–מ ב . הצלע האחרת של המלבן ארוכה . 'מ 20–מ ג . היקף המלבן הוא פחות . 'מ 40–מ ד . היקף מהלבן הוא יותר . 'מ 40–מ ה . היקף המלבן הוא . 'מ 86

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר