עמוד:168

31 היקפו של מלבן הוא מ"ס 40 . צלע אחת שלו ארוכה מ"ס 4–ב מהצלע האחרת . מצאו את ממדי המלבן ואת שטחו . הסבירו כיצד מצאתם . 32 א . הצלע MN היא צלע משותפת של המלבנים . MNCD–ו ABNM נמקו את הטענות : 1 אם נתון ששני המלבנים הם שווי–שטח , אפשר להסיק שהם חופפים . 2 אם נתון ששני המלבנים הם שווי–היקף , אפשר להסיק שהם חופפים . ב . המלבנים ARGB–ו PMED הונחו זה על זה כך שהתקבלו חמשת המלבנים הצבעוניים שבסרטוט . נמקו את הטענות : 1 אם נתון שחמשת המלבנים הצבעוניים הם שווי–שטח , אפשר להסיק שהם חופפים . 2 אם נתון שחמשת המלבנים הצבעוניים הם שווי–היקף , אפשר להסיק שהם חופפים . דיון 33 בכל סעיף נתון סרטוט מוקטן של ריבוע ששטחו ר"מ 1 . הריבוע מסורטט על רשת מלבנים . כתבו במטרים את ממדי המלבן הצבוע בסרטוט , ומצאו את שטחו במטרים רבועים . הסבירו כיצד מצאתם את השטח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר