עמוד:166

כדי למצוא את שטח המלבן , חישבתם ( במשימה ( 22 כמה ריבועים ששטחם 1 סמ"ר יש בו . אפשר לחשב שטח של מלבן בלי לספור את המשבצות המכסות אותו : אם הממדים של מלבן הם מ"ס a b–ו a ) מ"ס b–ו הם מספרים שלמים , ( אז לאורך צלע אחת יש a ריבועים של 1 סמ"ר , ולאורך הצלע הסמוכה לה יש b ריבועים כאלה , ומכאן שבמלבן כולו יש a b ריבועים של 1 סמ"ר , ושטח המלבן הוא a b סמ . ר" מצאתם , ששטח מלבן שממדיו נתונים באותן יחידות אורך ובמספרים שלמים שווה למכפלת הממדים של המלבן . בהמשך היחידה תלמדו , שהכלל הזה נכון גם לגבי מלבן שממדיו אינם מספרים שלמים . 23 כתבו ביטוי אלגברי המייצג שטח של ריבוע שצלעו m ) מ"ס m מספר שלם . ( 24 כל משבצת בסרטוט מייצגת ר"מ 1 במציאות . חשבו את שטחי הצורות במציאות . 25 א . סרטטו מלבן שמידותיו מ"ס 4 מ"ס 2–ו וחשבו את היקפו ואת שטחו . ב . האם קיים מלבן שהיקפו שווה להיקף המלבן שסרטטתם בסעיף א אך מידותיו שונות ? אם כן , ציינו את מידותיו ואת שטחו ; אם לא , הסבירו מדוע לא . ג . האם קיים מלבן ששטחו שווה לשטח המלבן שסרטטתם בסעיף א אך מידותיו שונות ? אם כן , ציינו את מידותיו ואת היקפו ; אם לא , הסבירו מדוע לא . 26 א . שטחו של מלבן הוא ר"מ 28 ואורך אחת מצלעותיו הוא . 'מ 7 חשבו את אורך הצלע האחרת של המלבן וכן את היקפו . ב . היקף ריבוע הוא מ"ס 36 . מהו שטח הריבוע ? ג . שטח ריבוע הוא ר"מ 25 . מהו היקף הריבוע ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר