עמוד:126

20 בסרטוט נתון : d › b , a || d , b || c מבלי להשתמש בכלי מדידה קבעו אילו מהזוויות המסומנות בצבע הן ישרות . ציינו באיזה מהכללים שבמסגרת השתמשתם . דוגמה M ( המסומנת בצהוב ) היא זווית ישרה . נימוק : נתון שהישרים d–ו a מקבילים , והישר b מאונך לאחד מהם . לפי כלל 1 שבמסגרת ( בעמוד הקודם , ( כל ישר שמאונך לאחד משני הישרים המקבילים מאונך גם לישר האחר , ומכאן אפשר להסיק b–ש מאונך גם , a–ל כלומר M היא זווית ישרה . 21 בכל מצולע קבעו על פי הנתונים אילו צלעות הן בוודאות מקבילות . הסבירו כיצד קבעתם . דוגמה לפי הנתונים בסרטוט , במרובע CDEF האלכסון EC מאונך גם לצלע EF וגם לצלע . CD לפי כלל 2 שבמסגרת ( בעמוד הקודם , ( נובע מכאן ששתי צלעות אלה מקבילות זו לזו : EF || CD דיון 22 בכל סעיף הסתמכו על הנתונים בסרטוט וענו מבלי להיעזר בכלי מדידה . נמקו , וציינו באיזה כלל השתמשתם . א . מצאו בסרטוט זוגות של קטעים מקבילים . ב . האם ? AB › DE

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר