עמוד:2

פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : מורות בכירות במערכת ההוראה של בתי הספר בציבור החרדי בפיקוח : ועדה מקצועית של המזכירות הפדגוגית במרכז החינוך העצמאי מקורות וזכויות : בעמ' maxstockphoto / sutterstock . com : 106 בעמ' E uclid by J ustus of G hent , about 1474 , Panel , ( C ollection G alleria N azionale delle M arche , U rbino ) : 116 בעמ' I mage courtesy of D arryl Smith . www . rgbstock . com / gallery / lonewolf : 132 בעמ' : 189 רון אלמוג , F licker © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית - תשע"ב , 2011 צוות המתמטיקה - טל׳ : , 03-6460177 פקס : 03-6460872 זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחוברת זו מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מחוברת זו . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחוברת זו , בכולה או בחלקים ממנה , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מהמו . ל"

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר