עמוד:12

קריאת תמונה › עמ' : 34 שעון , ורשה . 1 מה תוכלו לומר על זהותו של בעל השעון ? . 2 כיצד מבטא השעון את ייחודם של יהודי פולין לעומת יהודי מערב אירופה › עמ' : 35 כרזת תעמולה של הבונד , פולין . 1 מדוע לדעתכם הכרזה כתובה ביידיש ? . 2 התבוננו בדמות - למי פונה הכרזה ? השוו בין הדמויות בכרזה זו לאלו המופיעות בכרזה שבעמוד . 81 להרחבה ההיסטוריה של יהודי פולין בתקופה שבין שתי מלחמות העולם מיוצגת בהרחבה במחקר ההיסטורי , בספרות , בקולנוע ובאמנות . . 1 המורה המעוניין להרחיב את ידיעותיו יכול להיעזר בחוברת " לקראת מסע - במחוזות הזיכרון במזרח אירופה" , הוצאת משרד החינוך - מינהל חברה ונוער ומכון משואה . http : // noar . education . gov . i l / main / upload / perut / likratmasa . htm בשער הראשון מופיעים מספר מאמרים מומלצים שמואל אטינגר , דרכה ההיסטורית של יהדות פולין - בסוף המאמר התייחסות למתיחות שיצר חוזה המיעוטים . חנא שמרוק , קווים לתולדות המרכז של ספרות יידיש בוורשה ישראל ברטל , בין שלוש אומות : היהודים בגליציה המזרחית . הסעיף בחזרה לשלטון פולני מתאר את המצוקה הכלכלית מצד אחד ואת הפעילות התרבותי הענפה בעיר לבוב , מצד שני . 2 אריה קיזל , העתונות היהודית בין שתי מלחמות עולם , מאמר ב אתר אימגו הסוקר את כתבי העת השונים . http : // www . e mago . co . il / Editor / history-655 . htm . 3 קיום ושבר : יהודי פולין לדורותיהם - כרך שני - חברה , תרבות , לאומיות , עורכים : ישראל ברטל , ישראל גוטמן . הוצאת מרכז שזר , . 2001 הספר נחלק לארבעה שערים : א . תורה וחינוך ; ב . תרבות ואמנות . ג ; חברה ופוליטיקה ; ד . היסטוריוגרפיה . ספרות 1 . ש"י עגנון , אורח נטה ללון , הספר שפורסם ב 1939 - מתבסס על מסע שערך הסופר לער הולדתו בוצ'אץ' ב 1930 - ובו הוא מתאר את התפוררותה וחורבנה של יהדות גליציה לאחר מלחמת העולם הראשונה . . 2 רומן פריסטר , ללא פשרה . תל-אביב : זמורה , ביתן , תשמ"ז . ביוגרפיה על חייו ותקופתו של יצחק גרינבוים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר