עמוד:27

פרק י : המרכז היהודי בבבל פעילות מ קדימה א . שאילת שאלות : על כותרות הפסקאות בפרק . נושא לדיון : כיצד עיצבה ההנהגה היהודית בבל את חיי העם בבבל ובתפוצות ? שלב א : דיון בשאלה כיצד התארגנו חיי היהודים תחת שלטון הא סלאם ? › המעמד המשפטי של היהודים – חוקי עומר , בני חסות . הצגת שאלה : כיצד השפ יע המעמד המשפ טי של היהודים באימפריה על חייהם ? › ההנהגה ותפקידה – ראש הגולה ומעמדו . מומלץ להשוות למעמדו של הקתוליקוס ( תעודות עמ' ( 358 › הגאונים והישיבות ופעולותיהם . › חיי היומיום – תעודות : שאלה לרב האי גאון , תשובת רב האי גאון , על לימודי ילדים , על לשונותיהם של התו שבים . שלב ב : השפעת המרכז היהודי בבב ל על חיי העם האוטונומיה שניתנה ליהודי בבל תרמה לפיתוח היצירה ה יה ודית , הפצתה בין יהודים ברחבי האימפריה ושיתוף פעולה בין יהודים ממקומות מרוחקים . כך הייתה אפשרות למרכז היהודי להשפיע על חיי העם כולו . סייעו לכך פעולות כמו : כנראה הכרת השלטון בראש הגולה כראש היהודים בח'ליפות כולה , ירחי כלה , ספרות השו"ת והפצתה בקהילות ר בות , ההתנגדות החריפה של רס"ג לקראים – אפשרות של פילוג , תרגום המקרא לערבית על ידי רס"ג ופירוש ו בערבית וכך הנחלתו לכל העם . וכך גם חיבור סידור תפילה עם פירושים בערבית . בסידור התפילה שחיבר ביקש רס"ג להציג נוסח תפילה אחיד שיהיה פשרה בין נוסחי התפילה ומנהגיה בקרב היהודים במצרים , בארץ ישראל ובבל . פעילות סיכום א . כתיבת חיבור : למדתי בישיבה בירחי כלה . ב . כתיבת מאמר : רב סעדיה גאון – מנהיג בדורו ומנהיג לדורות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר