עמוד:12

פרק ד : צמיחת הערים פעילות מקדימה א . דיון במליאת הכיתה : בירור המושג " עיר" בימינו . אפשר להתייחס להרכב האוכלוסייה , לאורח החיים בעיר , לשירותים שהעיר מספקת בתחומי התר בות , הכלכלה והתעסוקה , ולמוסדות הציבור . › לאחר לימוד הפרק יש לחזור לשיחה זו ולהדגיש את ההבדלים בין עיר בימינו לעיר בימי הביניים תוך בחי נת כמה נושאים : מוסדות העיר , מראה הבתים והמבנים , עיסוקי התושבים ועוד . › אפשר לשוחח על מאפיינים חיצוניים : הרחובות המרוצפים , מבנה הבתים , הרחובות הצרים , דרכי הניקוז , הכנסיות , חומה או חומות העיר והשערים הכבדים . › אפשר להיעזר ב"כדאי לדעת , " על ערים עתיקות באירופה . › ניתן לאפשר תלמידים שביקרו בערים עתיקות באירופה להציג תמונות ולספ ר רשמים מביקורם בערים אלו ולהצ יג מאפייניהן כערים עתיקות . ב . הפקת מידע מ תמונות : עיון בתמונות בפרק המציגות ערים עתיקות באירופה והפקת מידע מהן על מאפייני ערים בימי הביניים ( מיקום העיר , חומות , כנסייה , רחובות צרים , בתים צפופים ועוד . ( ג . קריאת מפה : והפקת מידע מן המפה ערים באירופה במאה השלש עשרה וכלכלתן ( עמ' ( 75 › אפשר להי עזר בשאלות הנלוות למפה . ד . שאילת שאלות : שאילת שאלות בעזרת כותרות הסעיפים והפסקאות . נושא לדיון : מה הם מאפייני העיר באירופה בימי הביניים ? שלב א : בחינת מבנה העיר ו אורח החיים המיוחד שהתפתח בעיר = תחושת החופש השוררת בעיר , העיסוקים המגוונים של תושביה , מוסדות הציבור שהתפתחו בה . מומ לץ לעסוק בנושאים : › מאפייני מבנה העיר › אוכלוסיית העיר › העיר כמרכז כלכלי › העיר כמרכז ארגוני - שלטוני › העיר כמרכז דתי - תרבותי ב דיון מומלץ להציג את מגעים בין-תרבותיים התרחשו בעיר ותוצאותיהם . רצוי לבחון מדוע עיר עשויה לשמש זירה לקיום מגעים בין -תרבותיים , ומה תורמים מגעים אלה לעיר . יש לציין כי ההרכב המגוון של אוכלוסיית העיר והפעילות המסחרית הערה שהתנהלה בערים מרכזיות , סייעו ותרמו להתפתחות המגעים הבין- תרבותיים , ולהציג כמה דוגמאות למפגשים כאלה ואת מאפייניהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר