מתוך:  > ECB UNSEENS 1 > Contents

עמוד:3

Contents UNIT 1 : Workout Kid .................................................................... 5 UNIT 2 : Don’t Take My Cellphone Away ......................................... 8 UNIT 3 : Miky , the Police Dog ........................................................... 11 UNIT 4 : Art You Can Ride ! ................................................................ 14 UNIT 5 : What’s Up ? .......................................................................... 17 UNIT 6 : Kite Festivals ....................................................................... 20 UNIT 7 : Jessica , the Hippo .............................................................. 23 UNIT 8 : Cool Sports ......................................................................... 26 UNIT 9 : What’s for Dessert ? ............................................................. 29 UNIT 10 : Visit Los Angeles ................................................................. 32 UNIT 11 : Dog Talk .............................................................................. 35 UNIT 12 : Kids Can Make a Difference ............................................... 38 UNIT 13 : Doodles ............................................................................... 41 UNIT 14 : A Trip to India ...................................................................... 44 UNIT 15 : Fads Come and Go ............................................................ 47 UNIT 16 : Becoming a Knight .............................................................. 50 UNIT 17 : Why Apples ? ....................................................................... 53 UNIT 18 : Meet Shel Silverstein ........................................................... 56 UNIT 19 : Is It True ? ............................................................................. 59 UNIT 20 : Sleep and Dreams .............................................................. 62

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר