עמוד:342

ב . ג . על-פי טבלת האמת של הרכיב הכתובות המתאימות למפתחים השונים הן אלה : PC : 102 H , PB : 101 H , PA : 100 H וכתובת אוגר מילת הבקרה היא . 103 H MOV DPTR , + 103 H MOV A , + 80 H MOVX @ DPTR , A ד . להדלקת הנוריות במפתח PA מוצאים למפתח FFH ולמפתחים . 0 PC-ו PB ה . char xdata pa –at– 0 x 100 ; char xdata pb –at– 0 x 101 ; char xdata pc –at– 0 x 102 ; pa = 0 xFF ; pb = 0 x 00 ; pc = 0 x 00 ; דוגמה 11 . 11 חיבור לוח מקשים באמצעות 8255 לוח מקשים הכולל מערכת פענוח חובר , בנוהל " לחיצת יד 8051-ל , " באמצעות רכיב . 8255 לוח המקשים מחובר לקבוצה . 8255-ב A הרכיב 8255 ממופה לכתובות . 83-80 H

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר