עמוד:337

אופן פעולה – 1 מפתח קלט פלט מבוקר ( Strobed IO ) באופן פעולה זה קיים נוהל " לחיצת יד " ) Hand Shake ( בעת העברת המידע . בעת שימוש בנוהל זה מופעלים שני ערוצים : ערוץ נתונים ( שמונה הדקים , ( שדרכו עובר המידע , וערוץ בקרה ( שלושה הדקים , ( המשמש לתזמון ההעברה בין הצד המשדר לצד הקולט . פעולת הקלט באופן פעולה 1 באיור 11 . 15 מוצג תיאור עקרוני של הרכיב והדקיו בעת פעולתו כמפתח קלט מבוקר באופן . 1 באופן 1 ערוץ המידע , PA או , PB הוא ברוחב של שמונה סיביות . – STB אות מבוא הבקרה המתקבל מן המשדר אשר מציין כי קיים מידע לשידור . – IBF מוצא בקרה המציין שהתקן הקלט מוכן לקבל מידע , ) 0 ( או שנקלט מידע ) 1 ( אשר עדיין לא נקרא על-ידי המעבד . – INTR הדק המציין כי חוצץ הקלט מלא . Input Buffer Full – מוצא הבקרה הפעיל כאשר חוצץ הקלט מלא והסיבית הפנימית . INTE = 1 הדק זה יכול לשמש כמבוא פסיקה למעבד כדי לציין מצב בו החוצץ מלא ואפשר לקרוא את המידע ממנו . איור 11 . 15 תיאור ההדקים באופן פעולה - 1 קלט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר