עמוד:331

ניתן לחבר התקני קלט / פלט ישירות למפתחי 8051-ה ללא שימוש בפסים . באיור 11 . 13 מסורטטת מערכת כזו . כאשר מפתח משמש לקלט ולפלט , חייבים , לפני ביצוע הוראת הקלט , לדאוג להוציא למפתח את הערך . FFH הוצאת ערך זה מבטיחה קריאה נכונה של הנתון מהמפתח . בדוגמה הבאה מוצג חיבור של התקן קלט והתקן פלט למפתח , P 1 כאשר קווי הבקרה מתקבלים מן ההדקים . P 3 . 1-ו P 3 . 0 דוגמה 11 . 7 חיבור התקן פלט והתקן קלט 8051-ל עם שימוש בפסים במערכת המבוססת על 8051-ה מחוברות שמונה דפ"א בכתובת 80 | H במרחב הזיכרון החיצוני , כמתואר באיור , 11 . 10 ושמונה לחצנים בכתובת 81 | H במרחב הזיכרון החיצוני , כמתואר באיור . 11 . 12 הנוריות מופעלות ברמה לוגית . 0 כאשר מפסק לחוץ מתקבל במוצאו . 0 רשמו הוראות מתאימות בשפת-סף ובשפת C לקריאת מצב הלחצנים ולהדלקת הנוריות בהתאם למצב הלחצנים כאשר כל לחצן מפעיל נורית אחת . פתרון : דרך א ' בפתרון זה נשתמש בפנייה למרחב הזיכרון החיצוני באמצעות כתובת ברוחב 16 סיביות . איור 11 . 13 נועל וחוצץ בחיבור ישיר למפתח יחיד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר