עמוד:173

באיור 6 . 1 מוצג מערך בגודל n בשם . arr לתא הראשון מוקצה האינדקס , 0 לתא השני האינדקס , 1 וכך הלאה , עד לתא האחרון בעל האינדקס . n-1 הפנייה אל תאי המערך נעשית באמצעות השימוש באינדקס באופן הזה : . arr [ index ] אופן פנייה זה , , arr [ index ] שקול לפנייה למשתנה יחיד . כלומר , בדרך זו ניתן לבצע כל פעולה שאפשר לבצעה על משתנה יחיד . הכרזה על מערך type arr–name [ size ] = { value , …}; כאשר : – type הוא סוג המשתנה . ( char , int , long , float ) – arr–name שם המערך . שם זה חייב לקיים את כללי קביעת השמות בתכנית . – size קבוע מספרי שלם המייצג את גודל המערך . – value ערכי אתחול של המערך . כללים : לא ניתן להגדיר מערך מטיפוס . bit ההגדרה bit arr [ 5 ] אינה חוקית !! בהכרזה על מערך חייבים לקבוע את טיפוס המערך ואת שמו . גודל המערך חייב להיות מוגדר כערך מספרי קבוע . ההגדרה int a [ 10 ] חוקית . אי-אפשר להגדיר מערך באמצעות משתנה . ההגדרה int b [ x ] אינה חוקית כאשר x משתנה . ניתן להגדיר מערך באמצעות ערכי אתחול ללא ציון גודל המערך . int arr [] = { 1 , 1 , 2 , 3 }; זהו מערך בגודל . 4 מספר הערכים שבאמצעותם מאתחלים את המערך חייב להיות זהה לגודלו של המערך . ההגדרה int ar [ 3 ] = { 1 , 2 }; אינה חוקית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר