עמוד:136

4 . 8 משתנה מסוג enumeration משתנה מסוג enumeration מכיל קבוצה של ערכים מספריים קבועים שלמים . הגדרת enumeration יוצרת קבוצת ערכים קבועים בעלי שם ( אופציונלי . ( משתנה מסוג enumeration מכיל ערכים מקבוצת הקבועים . בשפת C תקנית ערכי הקבועים הם מספרים שלמים מסוג . int בשפת C 51 ערכי הקבועים יכולים להיות בגודל של בית , אם הדבר אפשרי , או בגודל של שני בתים ( מספר שלם . ( int תחביר : enun tag { name = value , …}; כאשר : – tag שם עבור קבוצת הקבועים . אין חובה לקבוע שם . – name שם הקבוע . – value ערכו המספרי של הקבוע . אין חובה לקבוע ערך מספרי . דוגמה 4 . 13 השמטת break ממשפט case הסבירו מה יקרה אם תושמט ההוראה break מסוף משפט case-ה הראשון של דוגמה ? 4 . 12 פתרון : אם ייקלט הערך , 0 x 31 אזי יועבר הערך , 0 x 61 לאחר מכן ימשיך ביצוע התכנית להוראות הבאות במשפט הבררה : העברת הערך 0 x 62 ולאחר מכן ההוראה break שתגרום לסיום משפט הבררה . לסיכום , קליטת הערך 0 x 31 תגרום להעברת הערכים 0 x 62-ו 0 x 61 בזה אחר זה . בכל מקרה אחר אין שינוי בתכנית . שאלה 4 . 5 מה יקרה בתכנית של דוגמה 4 . 12 אם יושמטו בה כל הוראות ה- ? break שאלה 4 . 6 כאשר נקלט תו ערך השונה מן הערכים 0 x 31 עד , 0 x 39 מה נדרש להוסיף לתכנית בדוגמה 4 . 12 כדי להעביר את הערך ? 0 x 2 A

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר