עמוד:119

דוגמה 4 . 2 בדיקה של מצב הלחצן למפתח P 1 מחוברים שמונה לחצנים , היוצרים " 1 " כשהם לחוצים . רשמו ביטוי לוגי הבודק אם לחצן המחובר להדק P 1 . 2 לחוץ . פתרון : נציג כמה ביטויים לוגיים שערכם " 1 " כאשר נלחץ הלחצן . : ( P 1 & 0 x 04 ) == 0 x 04 . 1 פעולה זו ממסכת את הדק P 1 . 2 באמצעות פעולת AND ותוצאתה מושווית עם הערך הצפוי : . 0 x 04 = 00000100 B : ( P 1 & 0 x 04 ) ! = 0 . 2 פעולה זו ממסכת את הדק P 1 . 2 באמצעות פעולת . AND בודקים אם התוצאה שונה מאפס . אם התוצאה שונה מאפס , אזי ברור כי הדק P 1 . 2 נמצא " 1 " -ב לוגי . בשני הפתרונות , , 2-ו 1 הנחנו שהנתונים הם ברוחב בית . בודדנו את הסיבית המתאימה באמצעות פעולת , AND ובדקנו את התוצאה שהתקבלה . הסוגריים נועדו כדי ליצור עדיפות לפעולת AND על פני אופרטורי השוויון והשונות . . 3 הפעולה P 1–2 == 1 בודקת ישירות את מצב הדק , P 1 . 2 כלומר מתבצעת בדיקה של סיבית אחת מול הסיבית השנייה . פעולה זו היא ייחודית . C 51-ל . 4 הפעולה : P 1–2 כתיבת שם הסיבית ללא אופרטור , יוצרת ביטוי לוגי , זאת כיוון שערך של סיבית יכול להיות " 1 " או " 0 " בלבד , המייצגים את הערכים " אמת " ו " שקר . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר