עמוד:106

דוגמה 3 . 15 מימוש פונקציה לוגית בעלת שלושה משתנים בדוגמה זו נציג מימוש של פונקציה לוגית בעלת שלושה משתנים . y = f ( a , b , c ) = abc + abc הערכים של משתני הפונקציה נקבעים על-פי מפסקים המחוברים להדקי מפתח a-P 1 . 0 , b-P 1 . 1 , c-P 1 . 2 : P 1 ואילו היציאה . y-P 1 . 3 פתרון : + include < reg 51 . h > sbit a = P 1-0 ; sbit b = P 1-1 ; sbit c = P 1-2 ; sbit y = P 1-3 ; void main () { y = a & b &~ c | ~ a &~ b & c ; while ( 1 ); } הסבר : הביטוי מחושב משמאל לימין , וניתנת בו קדימות לפעולת ההיפוך , ~ לאחר מכן לפעולת AND ולבסוף מתבצעת בו פעולת . OR לפיכך , קודם יבוצעו שני הביטויים משני צדי פעולת . OR-ה בביטוי הנמצא מצד שמאל של פעולת OR-ה תבוצע פעולת AND בין , b-ו a ולאחר מכן בין התוצאה ובין ערכו של המשתנה c לאחר שעבר פעולת היפוך . התוצאה תאוחסן במשתנה עזר . בביטוי הנמצא מצד ימין של OR-ה יתבצע בתחילה היפוך הערך של משתנה a ( במשתנה עזר , ( לאחר מכן היפוך ערכו של המשתנה b ( משתנה עזר נוסף ) וביניהם תתבצע פעולת . AND בין תוצאת הביניים למשתנה c תתבצע פעולת AND נוספת . בין שתי תוצאות הביניים תתבצע פעולת OR-ה שתועבר למשתנה . y הצגת הביטוי באמצעות הוספת סימני סוגריים מבהירה היטב את סדר הפעולות : y = ( a & b & (~ c )) | ((& a ) & (& b ) & c );

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר