עמוד:97

פתרון : א . המספר שייווצר בלחצני המפתח P 1 הוא : P 1 = 1001 0101 B = 95 H ב . המספר שייראה בנוריות המפתח P 3 הוא : P 3 = 0000 0101 B = 05 H כלומר , רק ארבע הסיביות הימניות של המספר הנוצר P 1-ב ייראו בארבע הנוריות הימניות של המפתח . P 3 הערך 0 x 0 F שבפקודה תוכנן כך שארבע הסיביות השמאליות של המספר שנוצר P 1-ב יאופסו , ורק ארבע הסיביות הימניות של מספר זה יועברו לארבע הנוריות הימניות של . P 3 ג . אם נחליף את הפקודה P 3 = P 1 & 0 x 0 F ; בפקודה , P 3 = P 1 & 0 xF 0 ; אזי רק ארבע הסיביות השמאליות של המספר הנוצר P 1-ב ייראו בארבע הנוריות השמאליות של המפתח . P 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר