עמוד:61

2 . 2 . 1 ההבדל במספר המשתנים ובטיפוס שלהם טיפוס משתנה קובע במשתנה שלוש תכונות : א . את סוג המספר שיאוחסן בו – שלם או ממשי . ב . את רוחב המשתנה , כלומר כמה בתים או סיביות דרושים לאחסון המספר ( כמובן לפי גודלו . ( ג . במקרה שהמספר הוא שלם – אם הוא חיובי בלבד או מסומן ( כלומר יכול להיות גם חיובי וגם שלילי . ( נציג עתה בהרחבה את ששת הטיפוסים הקיימים בשפת C ואחר כך נראה כי C 51-ב קיימים ארבעת הטיפוסים הראשונים בלבד . א . טיפוסי המשתנים בשפת C בשפת C קיימים ששה טיפוסי משתנים המתחלקים לשתי קבוצות : א . משתנים למספרים שלמים . בקבוצה זו שלושה טיפוסים עיקריים : , int , char . long ב . משתנים למספרים ממשיים : . long double-ו , double , float א 1 . טיפוסי המשתנים השלמים בשפת C שלושת הטיפוסים : – long-ו int , char קובעים את התכונות א' ו-ב' של טיפוס המשתנה : המספרים הנרשמים בהם הם רק שלמים , ומספר התאים של כל אחד מהם רשום בטבלה שבהמשך . תכונה ג' נקבעת על ידי הקידומת לטיפוס : . 1 הקידומת unsigned ( בלתי מסומן , ( קובעת כי במשתנה בעל קידומת זו אפשר לרשום רק מספרים חיוביים . . 2 הקידומת signed ( מסומן , ( או חוסר כל קידומת ! קובעים כי במשתנה חסר הקידומת או בעל הקידומת הזאת אפשר לרשום גם מספרים שליליים . משמעות המשפט האחרון היא : בררת המחדל של טיפוס משתנה חסר קידומת היא Signed ( מסומן . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר