עמוד:55

תכנית – 2 בשפת C 51 התכנית נפתחת בהוראת ההכללה של קובץ הכותרת . פקודה 4 יוצרת את הלולאה האינסופית בין שורות . 16-ל 5 בשורות 11-ו 6 כתובים שני חלקיה של פקודת הבקרה של . if-else : C בשורה 6 כתובה פקודת if-ה בנוסח המקוצר שלה , , if ( P 1–0 ) השקול לנוסח המלא : if ( P 1–0 = = 1 ) אם , P 1–0 = 1 אזי הלחצן לחוץ והמעבד מבצע את פקודות , 10-7 אחרת הוא מבצע את הפקודות 15-12 אם הלחצן לחוץ , אזי פקודה 8 מדליקה את הנורית השמאלית של המפתח P 3 ופקודה 9 מכבה את הנורית הימנית של מפתח זה . אם הלחצן משוחרר , אזי פקודה 13 מכבה את הנורית השמאלית של המפתח P 3 ופקודה 14 מדליקה את הנורית הימנית של מפתח זה . שאלה 117 א . שנו את התכנית הכתובה בשפת C 51 שבדוגמה האחרונה כך שיתקיימו התנאים האלה : אם הלחצן המחובר להדק P 1 . 0 נלחץ , אזי הנורית המחוברת להדק P 3 . 0 תהבהב והנורית המחוברת להדק P 3 . 7 תכבה . אחרת – ידלקו לסירוגין שני צמדי הנוריות הבאים של המפתח : P 3 שתי הנוריות הקיצוניות של , P 3 נוריות המחוברות להדקים P 3 . 7 ו- , P 3 . 0 יידלקו למשך שנייה אחת ; אחר-כך שתי הנוריות האמצעיות של : P 3 נוריות המחוברות להדקים P 3 . 4-ו P 3 . 3 יידלקו למשך שנייה אחת ; וחוזר חלילה . ב . רשמו את מספרי השורות שיבצע המעבד בתכנית החדשה כאשר הלחצן לחוץ והסבירו כיצד מבוצע ההבהוב של הנורית המחוברת להדק . P 3 . 0 ג . רשמו את מספרי השורות שיבצע המעבד כאשר הלחצן משוחרר , והסבירו כיצד מבוצע ההבהוב בין שתי נוריות הקיצוניות לאמצעיות במפתח . P 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר