עמוד:22

תכנית : 2 פקודה : 1 הפכה את המפתח הפנימי P 1 למשתנה בשפת . C פקודה : 2 הפכה את המפתח החיצוני Ext–Pin למשתנה בשפת . C בשלב זה לא ידוע עדיין אם הם מתפקדים כמפתחי קלט או כמפתחי פלט . פקודה : 5 מעבירה את תוכנו של המפתח החיצוני Ext–Pin אל המפתח הפנימי . P 1 מסקנה : Ext–Pin מתפקד כמפתח קלט חיצוני P 1-ו כמפתח פלט פנימי . כיוון שלתכנית 2 אין איור מתאים , נוכל לומר כי התכנית מעבירה את תוכנו של מפתח הקלט החיצוני Ext–Pin אל מפתח הפלט הפנימי . P 1 למפתח הקלט החיצוני עשויים להיות מחוברים התקני קלט שונים , כמו מקשים , מקלדת או . A / D למפתח הפלט החיצוני עשויים להיות מחוברים התקני פלט שונים , כמו נוריות , תצוגת -7מקטעים או . D / A סיכום : שתי התכניות מעבירות את המצב של מפתח הקלט אל מפתח הפלט . תכנית 1 מעבירה את מצבם של שמונה לחצנים אל שמונה נוריות , המחוברים לשני מפתחים פנימיים של . P 3-ו P 1 , 8051-ה תכנית 2 מעבירה את מצבו של התק קלט כלשהו המחובר למפתח החיצוני , Ext–Pin אל התקן פלט כלשהו , המחובר למפתח הפנימי . P 1 1 . 5 . 2 קובץ הכותרת של בקרים כידוע , בשפת C ניתן לשלב פונקציות ספרייה כגון . scanf-ו printf פונקציות הספרייה מוגדרות בקובץ מיוחד הנקרא " קובץ כותרות " . ( Header File ) שילוב של ספרייה בתכנית בשפת C מתבצע באמצעות ההנחיה include המופיעה בראש קובץ התכנית . לדוגמה : + include < stdio . h > 2 הנחיה זו מוסיפה את קובץ הכותרת המכיל פונקציות ספרייה לקלט פלט סטנדרטי . סימן ה- # שבתחילת השורה מציין כי שורה זו משמשת כהנחיה לקדם המהדר . 2 בשפת C 51 פונקציות הקלט / פלט אינן פועלות כמו בשפת C " תקנית . " בשפת C " תקנית" הקלט / פלט מתבצע באמצעות לוח המקשים והמסך , ( Console ) ואילו בשפת C 51 הקלט / פלט מתבצע דרך ערוץ התקשורת הטורית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר