עמוד:4

הקדמה ספרי הלימוד לחינוך לשוני בסדרה מילה טובה פותחו בהתא מה לתכנית הלימודים לחינוך לשוני לביתהספר היסודי , ולנספח לתכנית הלימודים הנוגע ליצירות הספרות ובהשפעת תובנות וידע שהצטברו מתקשורת שוטפת עם מורים ומדריכים בתחום החינוך הלשוני . הספרים עונים על הנדרש בתכנית הלימודים בהיצע רחב של טקסטים לסוגיהם , ובכלל זה טקסטים מעולם השיח של הספרות ושל המקורות היהודיים וטקסטים מעולם השיח העיוני במגוון סוגות ותתי -סוגות ; כן עונים הספרים על הצורך בעיסוק מעמיק בהבנה , בהבעה בכתב ובעל-פה , בדרכי תשאול מגוונות , בהוראת נושאי לשון ובתרגולם , בהרחבת אוצר המילים ובפעילויות המפתחות רמות חשיבה גבוהות . הספרים מציעים ארגון תמטי ( נושאי ) של טקסטים במגוון סוגות . העיקרון התמטי מוביל למימוש הרעיונות ו המטרות של תכנית הלימודים בהתאמה לגיל התלמידים ולכשירות הלשונית המצופה מהם . העיקרון התמטי נבחר כמתאים לתלמידי בית הספ ר היסודי . נושאי התוכן השונים מעשירים את הידע הקיים אצל התלמידים ( עולם המושגים , אוצר המילים , הרעיונות . ( ביסוס של התוכן מאפשר עיסוק מופשט יותר במבנה השיח : בסוגות ובחשיבה על השפה ( מטא- לשון . ( מטרת הספרים היא לסייע למורים לממש את היעדים שתכנית הלימודים מציבה . היעדים " מתורגמים " ליחידות לימוד הנושאות תוכן איכותי הכולל מפגשים עם תרבות , ידע וערכים . 1 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים . ( התשס . ( ג" תכנית לימודים : חינוך לשוני עברית – שפה , ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי . ירושלים . 2 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים . ( 4100 ) לשונית "יצירות ספרות" – " יצירות לכיתות ג' "'' ד- באתר משרד החינוך : http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / Tochniyot–Limudim / Chinuch–Leshoni / YezirutSafrutLhor haa / C–D . htm * הפנייה במדריך בלשון זכר- רבים מתייחסת גם למורות וגם לתלמידות . 3 ראו הערה . 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר