עמוד:113

לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופרקן כהיום הזה . ואחר כן באו בניך לדביר ביתך ופנו את היכלך וטהרו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קדשך וקבעו שמונת ימי חנכה אלו בהלל ובהודאה . ועשית עמהם נסים ונפלאות ונודה לשמך הגדול סלה . מתוך סדור התפלה זדים - עוברים על מצוות התורה בזדון - בכונה . פרקן- הצלה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר