עמוד:205

ז ויעל יוסף לקבר את אביו , ויעלו אתו כל עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים . ח וכל בית יוסף , ואחיו ובית אביו . רק טפם וצאנם ובקרם עזבו בארץ גשן . ט ויעל עמו גם רכב גם פרשים , ויהי המחנה כבד מאד . י ויבאו עד גרן האטד אשר בעבר הירדן , ויספדו שם מספד גדול וכבד מאד . ויעש לאביו אבל שבעת ימים . יא וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגרן האטד , ויאמרו : אבל כבד זה למצרים . על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן . יב ויעשו בניו לו כן כאשר צום . יג וישאו אתו בניו ארצה כנען , ויקברו אתו במערת שדה המכפלה , אשר קנה אברהם את השדה לאחזת קבר מאת עפרן החתי על פני ממרא . יד וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו , וכל העלים אתו לקבר את אביו , אחרי קברו את אביו . בארץ גשן : ( ח ) באזור שבו גרה המשפחה בארץ מצרים . רכב : ( ט ) מרכבות . פרשים : ( ט ) אנשים שרוכבים על סוסים . ויהיהמחנה כבד : ( ט ) קבוצת האנשים שעלתה לארץ כנען היתה גדולה . גרןהאטד אשר בעבר הירדן : ( י ) שם של מקום שנמצא בצד המזרחי של נהר הירדן . ויספדו : ( י ) ספדו , בכו והתאבלו על המת . מספד : ( י ) בכי ודברים שאומרים בצער על המת . וירא יושב הארץ הכנעני ( יא : ( הכנענים שגרו בארץ כנען ראו . אבל כבד זה למצרים ( יא : ( זה אבל גדול מאוד למצרים . שמה ( יא : ( את שם המקום ההוא . אחזת קבר ( יג : ( חלקת אדמה שיקברו בה את מי שמת במשפחה . על פני ממרא ( יג : ( מול מקום שנקרא ממרא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר