עמוד:193

יעקב יורד למצרים א ויסע ישראל וכל אשר לו , ויבא בארה שבע , ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק . ב ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה , ויאמר : יעקב יעקב . ויאמר : הנני . ג ויאמר : אנכי האל אלהי אביך . אל תירא מרדה מצרימה , כי לגוי גדול אשימך שם . ד אנכי ארד עמך מצרימה , ואנכי אעלך גם עלה , ויוסף ישית ידו על עיניך . ה ויקם יעקב מבאר שבע , וישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אתו . ו ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען , ויבאו מצרימה , יעקב וכל זרעו אתו . ז בניו ובני בניו אתו , בנתיו ובנות בניו וכל זרעו , הביא אתו מצרימה . ישראל : ( א ) יעקב . ויזבח זבחים : ( א ) הקריב קרבנות . במראת הלילה : ( ב ) בחלום . לגוי גדול אשימך שם : ( ג ) אני אעשה אותך לעם גדול במצרים . אעלך גם עלה : ( ד ) אני אעלה אותך ממצרים בחזרה לארץ כנען . ישית ידו על עיניך : ( ד ) ישים את ידו על עיניך , יעצם את עיניך אחרי שתמות . וישאו : ( ה ) נשאו , לקחו . בני ישראל : ( ה ) בני יעקב , האחים של יוסף . מקניהם : ( ו ) המקנה שלהם , הצאן והבקר שלהם . ובני בניו : ( ז ) הבנים של הבנים שלו , הנכדים שלו . ובנות בניו : ( ז ) הבנות של הבנים שלו , הנכדות שלו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר