עמוד:190

יג והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים , ואת כל אשר ראיתם , ומהרתם והורדתם את אבי הנה . יד ויפל על צוארי בנימן אחיו ויבך . ובנימן בכה על צואריו . טו וינשק לכל אחיו ויבך עלהם , ואחרי כן דברו אחיו אתו . האחים חוזרים לארץ כנען כדי להביא את יעקב טז והקל נשמע בית פרעה לאמר : באו אחי יוסף . וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו . יז ויאמר פרעה אל יוסף : אמר אל אחיך : זאת עשו : טענו את בעירכם , ולכו באו ארצה כנען . יח וקחו את אביכם ואת בתיכם ובאו אלי , ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים , ואכלו את חלב הארץ . יט ואתה צויתה : זאת עשו : קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשיכם , ונשאתם את אביכם ובאתם . והקל נשמע בית פרעה ( טז : ( השמועה , הידיעה , הגיעה לארמון פרעה . וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו ( טז : ( מה שהם שמעו מצא חן בעיניהם . טענו את בעירכם ( יז : ( תעמיסו את המטען על הבהמות שלכם . בתיכם ( יח : ( משפחותיכם . טוב ארץ מצרים ( יח : ( הדברים הטובים שיש במצרים . חלב הארץ ( יח : ( התוצרת החקלאית הטובה ביותר של הארץ . ואתה צויתה זאת עשו ( יט : ( ( פרעה אמר ליוסף ( : אני מצוה עליך ... לטפכם ( יט : ( לטף שלכם , לילדים שלכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר