עמוד:176

כד ויסב מעליהם ויבך , וישב אלהם וידבר אלהם , ויקח מאתם את שמעון ויאסר אתו לעיניהם . כה ויצו יוסף וימלאו את כליהם בר , ולהשיב כספיהם איש אל שקו , ולתת להם צדה לדרך . ויעש להם כן . כו וישאו את שברם על חמריהם , וילכו משם . האחים במלון כז ויפתח האחד את שקו לתת מספוא לחמרו במלון , וירא את כספו והנה הוא בפי אמתחתו . כח ויאמר אל אחיו : הושב כספי וגם הנה באמתחתי . ויצא לבם ויחרדו איש אל אחיו לאמר : מה זאת עשה אלהים לנו ? האחים חוזרים אל יעקב כט ויבאו אל יעקב אביהם ארצה כנען , ויגידו לו את כל הקרת אתם לאמר : ל דבר האיש אדני הארץ אתנו קשות , ויתן אתנו כמרגלים את הארץ . ויסב מעליהם ( כד : ( יוסף הסתובב לכוון ההפוך מהם . כליהם ( כה : ( הכלים שהביאו כדי לקחת את התבואה . איש אל שקו ( כה : ( לכל אחד מהשקים של האחים . וישאו ( כו : ( נשאו , לקחו . שברם ( כו : ( השבר שלהם , האכל שלהם . מספוא ( כז : ( מזון לבהמות . מלון ( כז : ( מקום שבו אנשים שהלכו בדרכים היו נעצרים וישנים בלילה . בפיאמתחתו ( כז : ( בתוך השק שלו . ויצא לבם ( כח : ( נבהלו . ויחרדו איש אל אחיו ( כח : ( פנו זה אל זה בבהלה . הקרת אתם ( כט : ( מה שקרה להם . אדניהארץ : ( ל ) האיש ששולט בארץ מצרים . ויתןאתנוכמרגלים את הארץ : ( ל ) חשב שאנחנו מרגלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר