עמוד:154

פרק לח פרק לח מספר את ספורם של יהודה ותמר . תמר היתה נשואה לבנו הבכור של יהודה – והבן מת . היא התחתנה עם בנו השני – וגם הוא מת . לפי החק , יהודה היה צריך לתת לה גם את בנו השלישי . אבל יהודה פחד . הפרק מספר מה עשתה תמר . א ויהי בעת ההוא , וירד יהודה מאת אחיו , ויט עד איש עדלמי ושמו חירה . ב וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע , ויקחה ויבא אליה . ג › ותהר ותלד בן , ויקרא את שמו ער . ד ותהר עוד ותלד בן , ותקרא את שמו אונן . ה ותסף עוד ותלד בן , ותקרא את שמו שלה . והיה בכזיב בלדתה אתו . ו ויקח יהודה אשה לער בכורו , ושמה תמר . ז ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה , וימתהו יהוה . ח ויאמר יהודה לאונן : בא אל אשת אחיך ויבם אתה , והקם זרע לאחיך . ט וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע , והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה , לבלתי נתן זרע לאחיו . י וירע בעיני יהוה אשר עשה , וימת גם אתו . יא ויאמר יהודה לתמר כלתו : שבי אלמנה בית אביך , עד יגדל שלה בני , כי אמר : פן ימות גם הוא כאחיו . ותלך תמר ותשב בית אביה . יב וירבו הימים , ותמת בת שוע אשת יהודה . וינחם יהודה , ויעל על גזזי צאנו , הוא וחירה רעהו העדלמי , תמנתה . יג ויגד לתמר לאמר : הנה חמיך עלה תמנתה לגז צאנו . יד ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותכס בצעיף ותתעלף , ותשב בפתח עינים אשר על דרך תמנתה , כי ראתה כי גדל שלה , והוא לא נתנה לו לאשה . טו ויראה יהודה ויחשבה לזונה , כי כסתה פניה . טז ויט אליה אל הדרך , ויאמר : הבה נא אבוא אליך , כי לא ידע כי כלתו הוא . ותאמר : מה תתן לי כי תבוא אלי ? יז ויאמר : אנכי אשלח גדי עזים מן הצאן . ותאמר : אם תתן ערבון עד שלחך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר