עמוד:138

ז ותגש גם לאה וילדיה וישתחוו , ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו . ח ויאמר : מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי ? ויאמר : למצא חן בעיני אדני . ט ויאמר עשו : יש לי רב , אחי , יהי לך אשר לך . י ויאמר יעקב : אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך , ולקחת מנחתי מידי , כי על כן ראיתי פניך כראת פני אלהים ותרצני . יא קח נא את ברכתי אשר הבאת לך , כי חנני אלהים וכי יש לי כל . ויפצר בו ויקח . מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי : ( ח ) לשם מה המנחה , המתנה , ששלחת לי ופגשתי עכשו ? יש לי רב : ( ט ) יש לי הרבה . יהי לך אשר לך : ( ט ) מה ששיך לך ישאר שלך , אינני רוצה לקחת ממך דבר . על כן ראיתי פניך כראת פני אלהים ותרצני : ( י ) מכיון שקבלת אותי ברצון כשראית אותי , אני מרגיש כאלו ראיתי את אלהים . ברכתי ( יא : ( המתנה שלי , המנחה שלי . הבאת ( יא : ( הובאה . יש לי כל ( יא : ( יש לי כל מה שאני צריך . ויפצר בו ( יא : ( הפציר בו , בקש ממנו מאוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר