עמוד:132

לט טרפה לא הבאתי אליך , אנכי אחטנה , מידי תבקשנה , גנבתי יום וגנבתי לילה . מ הייתי ביום אכלני חרב , וקרח בלילה , ותדד שנתי מעיני . מא זה לי עשרים שנה בביתך , עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנתיך , ושש שנים בצאנך , ותחלף את משכרתי עשרת מנים . מב לולי אלהי אבי אלהי אברהם ופחד יצחק היה לי , כי עתה ריקם שלחתני . את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים , ויוכח אמש . מג ויען לבן ויאמר אל יעקב : הבנות בנתי והבנים בני והצאן צאני , וכל אשר אתה ראה לי הוא . ולבנתי מה אעשה לאלה היום או לבניהן אשר ילדו ? מד ועתה לכה נכרתה ברית , אני ואתה , והיה לעד ביני ובינך . מה ויקח יעקב אבן , וירימה מצבה . מו ויאמר יעקב לאחיו : לקטו אבנים . ויקחו אבנים ויעשו גל , ויאכלו שם על הגל . מז ויקרא לו לבן יגר שהדותא , ויעקב קרא לו גלעד . מח ויאמר לבן : הגל הזה עד ביני ובינך היום . על כן קרא שמו גלעד . מט והמצפה אשר אמר : יצף יהוה ביני ובינך , כי נסתר איש מרעהו . נ אם תענה את בנתי ואם תקח נשים על בנתי , אין איש עמנו . ראה , אלהים עד ביני ובינך . נא ויאמר לבן ליעקב : הנה הגל הזה והנה המצבה אשר יריתי ביני ובינך . נב עד הגל הזה , ועדה המצבה , אם אני לא אעבר אליך את הגל הזה , ואם אתה לא תעבר אלי את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה . נג אלהי אברהם ואלהי נחור ישפטו בינינו , אלהי אביהם . וישבע יעקב בפחד אביו יצחק . נד ויזבח יעקב זבח בהר , ויקרא לאחיו לאכל לחם . ויאכלו לחם וילינו בהר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר