עמוד:127

כ ותאמר לאה : זבדני אלהים אתי זבד טוב , הפעם יזבלני אישי , כי ילדתי לו ששה בנים . ותקרא את שמו זבלון . כא ואחר ילדה בת , ותקרא את שמה דינה . כב ויזכר אלהים את רחל , וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה . כג ותהר ותלד בן , ותאמר : אסף אלהים את חרפתי . כד › ותקרא את שמו יוסף , לאמר : יסף יהוה לי בן אחר . כה ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף , ויאמר יעקב אל לבן : שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי . כו תנה את נשי ואת ילדי אשר עבדתי אתך בהן ואלכה , כי אתה ידעת את עבדתי אשר עבדתיך . כז ויאמר אליו לבן : אם נא מצאתי חן בעיניך , נחשתי ויברכני יהוה בגללך . כח ויאמר : נקבה שכרך עלי ואתנה . כט ויאמר אליו : אתה ידעת את אשר עבדתיך , ואת אשר היה מקנך אתי . ל כי מעט אשר היה לך לפני ויפרץ לרב , ויברך יהוה אתך לרגלי . ועתה מתי אעשה גם אנכי לביתי ? לא ויאמר : מה אתן לך ? ויאמר יעקב : לא תתן לי מאומה , אם תעשה לי הדבר הזה , אשובה ארעה צאנך אשמר . לב אעבר בכל צאנך היום , הסר משם כל שה נקד וטלוא וכל שה חום בכשבים , וטלוא ונקד בעזים , והיה שכרי . לג וענתה בי צדקתי ביום מחר , כי תבוא על שכרי לפניך . כל אשר איננו נקד וטלוא בעזים וחום בכשבים , גנוב הוא אתי . לד ויאמר לבן : הן . לו יהי כדברך . לה ויסר ביום ההוא את התישים העקדים והטלאים ואת כל העזים הנקדות והטלאת , כל אשר לבן בו , וכל חום בכשבים . ויתן ביד בניו . לו וישם דרך שלשת ימים בינו ובין יעקב , ויעקב רעה את צאן לבן הנותרת . לז ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון , ויפצל בהן פצלות לבנות , מחשף הלבן אשר על המקלות . לח ויצג את המקלות אשר פצל ברהטים בשקתות המים , אשר תבאן הצאן לשתות לנכח הצאן , ויחמנה בבאן לשתות . לט ויחמו הצאן אל המקלות , ותלדן הצאן עקדים נקדים וטלאים . מ והכשבים הפריד יעקב , ויתן פני הצאן אל עקד וכל חום בצאן לבן , וישת לו עדרים לבדו , ולא שתם על צאן לבן . מא והיה בכל יחם הצאן המקשרות , ושם יעקב את המקלות לעיני הצאן ברהטים , ליחמנה במקלות . מב ובהעטיף הצאן לא ישים , והיה העטפים ללבן , והקשרים ליעקב . מג ויפרץ האיש מאד מאד , ויהי לו צאן רבות , ושפחות ועבדים , וגמלים וחמרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר