עמוד:108

טו וכל הבארת אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו , סתמום פלשתים וימלאום עפר . טז ויאמר אבימלך אל יצחק : לך מעמנו , כי עצמת ממנו מאד . יז וילך משם יצחק , ויחן בנחל גרר וישב שם . יח וישב יצחק ויחפר את בארת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו , ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם , ויקרא להן שמות כשמת אשר קרא להן אביו . יט ויחפרו עבדי יצחק בנחל , וימצאו שם באר מים חיים . כ ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר : לנו המים . ויקרא שם הבאר עשק , כי התעשקו עמו . כא ויחפרו באר אחרת , ויריבו גם עליה . ויקרא שמה שטנה . כב ויעתק משם ויחפר באר אחרת , ולא רבו עליה . ויקרא שמה רחבות , ויאמר : כי עתה הרחיב יהוה לנו , ופרינו בארץ . כג ויעל משם באר שבע . כד וירא אליו יהוה בלילה ההוא , ויאמר : אנכי אלהי אברהם אביך . אל תירא כי אתך אנכי , וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי . כה ויבן שם מזבח ויקרא בשם יהוה , ויט שם אהלו . ויכרו שם עבדי יצחק באר . כו ואבימלך הלך אליו מגרר , ואחזת מרעהו ופיכל שר צבאו . כז ויאמר אלהם יצחק : מדוע באתם אלי ? ואתם שנאתם אתי ותשלחוני מאתכם . כח ויאמרו : ראו ראינו כי היה יהוה עמך , ונאמר : תהי נא אלה בינותינו , בינינו ובינך , ונכרתה ברית עמך . כט אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך , וכאשר עשינו עמך רק טוב , ונשלחך בשלום . אתה עתה ברוך יהוה . ל ויעש להם משתה , ויאכלו וישתו . לא וישכימו בבקר , וישבעו איש לאחיו , וישלחם יצחק , וילכו מאתו בשלום . לב ויהי ביום ההוא ויבאו עבדי יצחק ויגדו לו על אדות הבאר אשר חפרו , ויאמרו לו : מצאנו מים . לג ויקרא אתה שבעה , על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה . לד ויהי עשו בן ארבעים שנה , ויקח אשה את יהודית בת בארי החתי , ואת בשמת בת אילן החתי . לה ותהיין מרת רוח ליצחק ולרבקה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר