עמוד:93

העבד של אברהם יוצא למשימה א ואברהם זקן , בא בימים , ויהוה ברך את אברהם בכל . ב ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו , המשל בכל אשר לו : שים נא ידך תחת ירכי . ג ואשביעך ביהוה אלהי השמים ואלהי הארץ , אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו . ד כי אל ארצי ואל מולדתי תלך , ולקחת אשה לבני ליצחק . ה ויאמר אליו העבד : אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי אל הארץ הזאת , ההשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם ? ו ויאמר אליו אברהם : השמר לך פן תשיב את בני שמה . ז יהוה אלהי השמים , אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי , ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמר : לזרעך אתן את הארץ הזאת - הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם . ח ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך , ונקית משבעתי זאת . רק את בני לא תשב שמה . ט וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדניו , וישבע לו על הדבר הזה . בא בימים : ( א ) זקן מאוד . זקן ביתו : ( ב ) העבד הזקן ביותר בביתו , ואולי גם העבד החשוב ביותר . המשל בכל אשר לו : ( ב ) שאחראי לכל מה שיש לאברהם . שים נא ידך תחת ירכי : ( ב ) אברהם בקש מהעבד לעשות תנועה שמראה שהוא נשבע לעשות את מה שאברהם יגיד לו . לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני : ( ג ) לא תבחר לבן שלי אשה מהנשים הכנעניות . אשר אנכי יושב בקרבו : ( ג ) שאני גר בתוכו . אל ארצי ואל מולדתי : ( ד ) אל הארץ שלי ואל המקום שנולדתי בו . לא תאבה : ( ה ) לא תרצה . ההשב אשיב את בנך : ( ה ) האם עלי להחזיר את בנך ? השמר לך פן : ( ו ) הזהר שלא . לזרעך : ( ז ) לצאצאים שלך . ונקית משבעתי זאת : ( ח ) לא תהיה מחיב לקים את השבועה הזאת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר