עמוד:88

יב ויאמר : אל תשלח ידך אל הנער , ואל תעש לו מאומה , כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה , ולא חשכת את בנך את יחידך ממני . יג וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו . וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעלה תחת בנו . יד ויקרא אברהם שם המקום ההוא יהוה יראה , אשר יאמר היום : בהר יהוה יראה . טו ויקרא מלאך יהוה אל אברהם שנית מן השמים . טז ויאמר : בי נשבעתי , נאם יהוה , כי יען אשר עשית את הדבר הזה , ולא חשכת את בנך את יחידך . יז כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים , וירש זרעך את שער איביו . יח והתברכו בזרעך כל גויי הארץ , עקב אשר שמעת בקלי . יט וישב אברהם אל נעריו , ויקמו וילכו יחדו אל באר שבע . וישב אברהם בבאר שבע . כ ויהי אחרי הדברים האלה , ויגד לאברהם לאמר : הנה ילדה מלכה גם הוא בנים לנחור אחיך . כא את עוץ בכרו ואת בוז אחיו ואת קמואל אבי ארם . כב ואת כשד ואת חזו ואת פלדש ואת ידלף ואת בתואל . כג ובתואל ילד את רבקה . שמנה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם . כד ופילגשו , ושמה ראומה , ותלד גם הוא את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מעכה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר