עמוד:77

אנשי סדום רוצים לפגע באורחים ד טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדם נסבו על הבית , מנער ועד זקן , כל העם מקצה . ה ויקראו אל לוט ויאמרו לו : איה האנשים אשר באו אליך הלילה ? הוציאם אלינו ונדעה אתם . ו ויצא אלהם לוט הפתחה , והדלת סגר אחריו . ז ויאמר : אל נא אחי תרעו . ח הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש , אוציאה נא אתהן אליכם , ועשו להן כטוב בעיניכם , רק לאנשים האל אל תעשו דבר , כי על כן באו בצל קרתי . טרם ישכבו : ( ד ) לפני שהם שכבו . נסבו : ( ד ) סבבו , הקיפו . כל העם מקצה : ( ד ) כל אנשי העיר . הפתחה : ( ו ) אל פתח הבית . אל נא ... תרעו : ( ז ) בבקשה אל תעשו רע . אשר לא ידעו איש : ( ח ) שעדין לא התחתנו . כטוב בעיניכם : ( ח ) מה שתרצו . האל : ( ח ) האלה . על כן באו בצל קרתי : ( ח ) מכיון שבאו אל ביתי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר