עמוד:68

ה' מבטיח לשרה בן טו ויאמר אלהים אל אברהם : שרי אשתך , לא תקרא את שמה שרי , כי שרה שמה . טז וברכתי אתה , וגם נתתי ממנה לך בן , וברכתיה והיתה לגוים , מלכי עמים ממנה יהיו . יז ויפל אברהם על פניו ויצחק , ויאמר בלבו : הלבן מאה שנה יולד ? ואם שרה , הבת תשעים שנה תלד ? יח ויאמר אברהם אל האלהים : לו ישמעאל יחיה לפניך . יט ויאמר אלהים : אבל שרה אשתך ילדת לך בן , וקראת את שמו יצחק , והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו . כ ולישמעאל שמעתיך , הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד . שנים עשר נשיאם יוליד , ונתתיו לגוי גדול . כא ואת בריתי אקים את יצחק , אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת . כב ויכל לדבר אתו , ויעל אלהים מעל אברהם . והיתה לגוים ( טז : ( יצאו ממנה עמים רבים , כמו מאברהם . הלבן מאה שנה יולד ( יז : ( האם לאיש בן 100 יכול להולד תינוק ? לו ישמעאל יחיה לפניך ( יח : ( הלואי שישמעאל , שכבר נולד לי מהגר , ישאר בחיים . והקמתי את בריתי אתו ( יט : ( אני אקים את הברית שלי דרך יצחק – הבן שיולד לשרה . ולישמעאל שמעתיך : ( כ ) אני מקבל את מה שבקשת בקשר לישמעאל . והפריתי אתו : ( כ ) אתן לו צאצאים רבים . שנים עשר נשיאם יוליד : ( כ ) יצאו ממנו 12 מנהיגים . ונתתיו לגוי גדול : ( כ ) אני אעשה אותו לעם גדול . את יצחק ( כא : ( עם יצחק . למועד הזה בשנה האחרת ( כא : ( בעוד שנה בדיוק . ויכל ( כב : ( כלה , סים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר