עמוד:52

אברם בארץ כנען ד וילך אברם כאשר דבר אליו יהוה , וילך אתו לוט . ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן . ה ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו , ואת הנפש אשר עשו בחרן , ויצאו ללכת ארצה כנען , ויבאו ארצה כנען . ו ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה , והכנעני אז בארץ . ז וירא יהוה אל אברם , ויאמר : לזרעך אתן את הארץ הזאת . ויבן שם מזבח ליהוה הנראה אליו . ח ויעתק משם ההרה מקדם לבית-אל ויט אהלה , בית-אל מים והעי מקדם , ויבן שם מזבח ליהוה , ויקרא בשם יהוה . ט ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה . בן חמש שנים ושבעים שנה : ( ד ) בן 75 שנים . רכושם אשר רכשו : ( ה ) הרכוש שלהם , כל מה שהיה להם : בעלי חיים וחפצים . הנפש אשר עשו : ( ה ) האנשים שאברם ושרה קנו בחרן , העבדים והשפחות שלהם . וירא יהוה אל אברם : ( ז ) ה' נראה לאברם , ה' נגלה לאברם . לזרעך : ( ז ) לבנים שלך ולבנים של הבנים שלך ולכל הצאצאים שלך . ויבן : ( ז ) בנה . מזבח : ( ז ) מבנה שהיו מקריבים עליו קרבנות . ויעתק משם ההרה : ( ח ) העביר את האהל שלו להר . מקדם : ( ח ) קדם = מזרח . ויט אהלה : ( ח ) נטה את אהלו , הקים את האהל שלו . מים : ( ח ) ים = מערב . הנגבה : ( ט ) דרומה , לכוון דרום . נגב = דרום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר