עמוד:51

ה' מצוה על אברם : לך לך ! א ויאמר יהוה אל אברם : לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך , אל הארץ אשר אראך . ב ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך , והיה ברכה . ג ואברכה מברכיך , ומקללך אאר , ונברכו בך כל משפחת האדמה . מארצך : ( א ) מן הארץ שלך . ממולדתך : ( א ) מהארץ שנולדת בה . ומבית אביך : ( א ) מהמשפחה שלך . אראך : ( 1 ) אני ] אלהים [ אראה לך . ואעשך לגוי גדול : ( ב ) אני אעשה אותך לעם גדול . ואגדלה שמך : ( ב ) אני אעשה את השם שלך " גדול , " אתה תהיה מפרסם ומכבד . והיה ברכה : ( ב ) כלם ירצו להיות מברכים כמוך . ואברכה מברכיך : ( ג ) אני אברך את מי שמברכים אותך ואת הידידים שלך . ומקללך אאר : ( ג ) אני אקלל את מי שמקלל אותך , את מי שרוצה שיהיה לך רע . ונברכו בך כל משפחת האדמה : ( ג ) כלם יהיו מברכים בזכותך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר