עמוד:43

יח ויהיו בני נח היצאים מן התבה : שם וחם ויפת . וחם הוא אבי כנען . יט שלשה אלה בני נח , ומאלה נפצה כל הארץ . כ ויחל נח איש האדמה , ויטע כרם . כא וישת מן היין וישכר , ויתגל בתוך אהלה . כב וירא חם אבי כנען את ערות אביו , ויגד לשני אחיו בחוץ . כג ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם , וילכו אחרנית ויכסו את ערות אביהם , ופניהם אחרנית , וערות אביהם לא ראו . כד וייקץ נח מיינו , וידע את אשר עשה לו בנו הקטן . כה ויאמר : ארור כנען , עבד עבדים יהיה לאחיו . כו ויאמר : ברוך יהוה אלהי שם , ויהי כנען עבד למו . כז יפת אלהים ליפת , וישכן באהלי שם , ויהי כנען עבד למו . כח ויחי נח אחר המבול שלש מאות שנה וחמשים שנה . כט ויהיו כל ימי נח תשע מאות שנה וחמשים שנה , וימת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר